četvrtak, 18 Januar 2018 18:19

Vrijednost učenja Kur'ana

Uzvišeni Allah objavio je Kur'an pečatu vjerovjesnika i poslanika da ljudima pokaže Put istine i da ih uputi na svjetlo vjerovanja (imana). Uzvišeni kaže: A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna, kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na Pravi put im ukazuje.[1] Kur'an-i kerim sadrži sve ono što je dobro za ljude, ono što ih vodi ka sreći i spašava zablude. Onaj ko se pridržava Kur'ana, uči ga, razmišlja i postupa po njemu, ostvarit će uspjeh na Dunjaluku i Ahiretu, a onaj ko ga zanemari, pratit će ga nesreća i sigurno će nastradati.  
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 10 Januar 2018 13:40

Učenje Kur'ana i njegovo podučavanje

Prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Najbolji od vas su oni koji uče Kur'an i njemu druge podučavaju.“[1] A u drugoj predaji stoji: „Najvrjedniji od vas je onaj ko poznaje Kur'an, a zatim njemu druge podučava.“[2] [1] El-Buhari, 8/108. [2] En-Nesa'i, Feda'ilu-l-Kur'an, 88.
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 04 Januar 2018 13:10

Grđenje i proklinjanje vremena

Pošast koje se treba čuvati, a koja je jedna od velikih negativnosti u čovjekovom životu jeste potvora vremena, prebacivanje krivice na njega i stalna žalopojka o zulumu vremena. Mnogi ljudi sebi predstavljaju vrijeme kao velikog neprijatelja koji vreba ili vladara nasilnika koji kažnjava nevinog i lijepo se odnosi prema zločincu, bez bilo kakvog razloga do slijeđenja strasti, poput slijepca koji ne zna gdje udara; nekad pogodi, a više puta promaši.
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 28 Decembar 2017 10:43

Dova poslije hatme Kur'ana

Pohvalno je da se osoba kojoj Allah, dž.š., omogući da prouči cijeli Kur'an, zahvali svome Gospodaru, učini Mu dovu i Njemu se skrušeno obrati. Imam En-Nevevi navodi: „Vrlo je lijepo da se nakon završetka hatme prouči dova.“[1] On, također, kaže: „Veoma je pohvalno prisustvovati završetku hatme.“[2] Et-Taberani prenosi od Sabita da bi Enes ibn Malik, kada bi htio završiti hatmu, sakupio svoju porodicu i proučio im dovu.“[3]  
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 17 Decembar 2017 19:43

Ukrcajmo se na lađu spasa

Oni (poslanici) su vama divan uzor – onima koji žele Allaha i Onaj svijet. A onaj koji leđa okrene – pa, Allah, zaista, nije ni o kom ovisan i On je jedini hvale dostojan! (El-Mumtehine, 6) Hvala Uzvišenom Allahu, dž.š., Koji nas je stvorio i učinio da budemo muslimani, iskreni, Allahu predani, da ne podržavamo laž i prešutkujemo istinu. Neka je salavat na Allahovog miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., koji je bio oličenje iskrenosti i predanosti Gospodaru. Muslimanima je naređeno da budu pravedni, makar to bilo protiv njih samih i njihove rodbine.  
Objavljeno u Kur'an
petak, 08 Decembar 2017 14:47

Oholost

Oholost znači uznošenje nad drugima i samoveličanje. Ponekad je oholost posljedica kompleksa više vrijednosti. Od imama Sadika se prenosi: „Oholost je smatrati druge malima i ne pristajati uz istinu.“ Imam Sadik kaže: „Ni u čijem srcu ne pojavi se oholost, a da mu se u istoj mjeri, niti više niti manje, ne umanji pamet.“ Kod onog ko je objektivan prema svojoj vrijednosti, onog ko ispravno razmišlja i spreman je pravedno suditi o sebi, osvrće se na tuđe vrline i uvažava istinu, oholost se neće javiti. Ohola osoba, osim sve svoje samoljubivosti i uznositosti, u dubini duše osjeća svoju niskost. On je svjestan svojih brojnih nedostataka, pati zbog njih, ali, umjesto da ih nastoji prevladati, prikriva ih time što sebe smatra onim ko je iznad ostalih ljudi. Međutim, istinska vleičina i moć su samo kod Boga, i On je taj ko sve vrline posjeduje u apsolutnom i neograničenom obliku.  
Objavljeno u Kur'an
utorak, 21 Novembar 2017 21:03

Odnos ljudi prema Kur'anu

Mnogobrojni su načini izbjegavanja i odbacivanja Kur'ana, i ovdje ćemo nabrojati neke od njih. Prvi način. Izbjegavanje slušanja i predanosti Kur'anu i nevjerovanje u njega. Drugi način. Nepostupanje po kur'anskim odredbama te odbacivanje njegovih granica dopuštenog i zabranjenog makar ga iščitavao i vjerovao u njega.
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 18 Oktobar 2017 07:39

Sura Inširah

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru stanja svih stvoranja, Koji spušta radost i daje raspoloženje onome kome hoće, a daje tjeskobu i ostavlja bez podrške onoga koga hoće. Neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda, s.a.v.s., kojem Allah očisti srce i prsa mu učini prostranim, osobodi ga svih briga i tegoba koje su mu zadavali mekanski idolopoklonici.
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 15 Oktobar 2017 19:53

Pažnja Kur'ana i sunneta prema vremenu

Kur'an i sunnet su posvetili pažnju vremenu na različite načine i sa različitih aspekata. U prvom planu te pažnje jeste obznanjivanje njegove važnosti i značaja Allahove, dž.š., blagodati koju On daje u vremenu. Tako u Kur'anu prilikom ukazivanja Allahove, dž.š., velike blagodati darovane čovjeku stoji: I daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom, i daje vam od svega onoga što od Njega tražite, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali.
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 12 Oktobar 2017 13:08

Kur'an – garant opstanka muslimana

Onaj ko hoće da govori o Kur'anu, u nezavidnoj je situaciji. Trebao bi pružiti odgovarajuće informacije o njemu, predstavljajući ga u relativno ograničenom, kratkom prikazu, što u najboljem slučaju može biti samo neznatna inforamacija u odnosu na sve ono što je Kur'an i što bi o njemu trebalo reći.
Objavljeno u Kur'an
Stranica 1 od 12

Magazin Ašk