A+ A A-

Članci o Kur'anu (91)

O razmišljanju (tefekkur)

U ajetu koji se nalazi pri kraju sure Jusuf, kaže Allah, dž.š.: Koliko i koliko ima znakova Allahove svemoći na nebu i na zemlji. Ljudi prolaze pokraj tih znakova, ali glavu zakreću! Neće da obrate pažnju na te znakove, toliko su oholi i umišljeni. Neće ni da ih vide, a…
Više...

Uzdržavanje od tumačenja Kur'ana po ličnom nahođenju

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Allah, dž.š., je rekao: ‘Ne vjeruje u Mene onaj koji Moj govor tumači po ličnom nahođenju.’”[1] “Najviše se za svoj ummet plašim onih ljudi koji će nakon mene Kur’an nemjerodavno tumačiti.”[2] Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Ko protumači Kur’an po svome nahođenju i tumačenje…
Više...

Odgovornost za sluh

Časni Kur’an ne sužava čovjekovu odgovornost samo na jezik i govor, već drži da u krug njegovih odgovornosti spadaju i vid, i sluh i srce, pa kaže: Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i srce, za sve to će se, zaista, odgovarati. (El-Isra’, 36)…
Više...

Razdvajanje spolnog i umnog punoljetstva

U islamskom šerijatskom pravu, na temelju principa odvojenosti spolnog i umnog punoljetstva, propisan je poseban zakon o ekonomskoj nezavisnosti i finansijskoj slobodi. Prema ovom zakonu, finansijska ovlaštenja se prepuštaju onoj osobi koja, pored spolnog punoljetstva, posjeduje i punoljetstvo razuma. Osoba koja je dostigla spolno punoljetstvo, ali još uvijek ne posjeduje…
Više...

Razmišljanje i skrušenost

Uzvišeni kaže: Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. (Sad, 29) Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci! (Muhammed, 24) Pravo Kur'ana u odnosu na tebe, muslime, jeste da…
Više...

Oslanjanje na Allaha

“Nema djela koje je kod Mene vrjednije od oslanjanja na Mene...” Ajeti A kada se odlučiš, na Allaha se osloni, Allah zaista voli one koji se na Njega oslanjaju. Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći pobijediti, a ako vas napusti, ko je taj ko vam, nakon Njega, može…
Više...

Džennet – vječno boravište vjernika i dobrih robova

Nema nikakve sumnje, Džennet i njegove blagodati od najveličanstvenijih su Božijih stvorenja i dosegnuti ih mogu oni koji su prešli put robovanja i pokornosti Bogu te oni koji su vjerovanjem i dobrim djelima postali podobni za dostizanje najviše razine čovječnosti i na kraju postali dostojni mogućnosti da imaju pristup Božijoj…
Više...

Počast hafiza Kur'ana

Ebu Musa el-Eš'ari veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Jedan od vidova veličanja Uzvišenog Allaha jeste da počastiš sijedog muslimana, hafiza Kur'ana koji ne pretjeruje niti ga zanemaruje i da počastiš pravednog vladara.“[1] Značenje riječi: - koji ne pretjeruje, tj. onaj koji ne prelazi granicu tamo gdje to nije…
Više...

Propis o obaveznom pokrivanju žena

Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih…
Više...

Vješt učač Kur'ana

Prenosi se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Onaj koji vješto i tečno uči Kur'an bit će sa melekima – pisarima dobrih djela, a onaj ko Kur'an uči mucajući, sa teškoćom, imat će dvije nagrade.“[1] Ovo je velika radost za onoga ko pravilno uči Kur'an tako da postane vješt u…
Više...
Priključi se za RSS feed