A+ A A-

Putovanje kroz historiju (65)

Bilalov zadnji ezan

Dok je jahao prema Medini, srce mu je još uvijek bilo ustreptalo, puno uzburkanih osjećanja. Poslanikov glas iz sna od prije nekoliko noći još je ječao u njegovim ušima, odjekivao mu u grudima i ponavljao se kao šum vode. „Šta je to s tobom, Bilale?“ govorio je glas, njegov glas,…
Više...

Muslim b. Hadždžadž b. Muslim el-Kušejri

Ovaj veliki muhaddis rodio se 204. godine po Hidžri i živio do 261. godine po Hidžri (820-875). Hadis je slušao i učio, između ostalih, kod Ahmeda b. Hanbela, Muhammeda b. Jesara, Osmana b. Ebi Šejbea, Jahjaa b. Jahjaa... Njegov najpoznatiji učitelj je imam Buhari. Od njega su hadis učili i…
Više...

Muhammed b. Isma'il Ibrahim el-Buhari

Ovaj istaknuti poznavalac hadiske nauke rođen je u Buhari, na krajnjem sjeveroistoku tadašnje islamske države, godine 194. po Hidžri, a umro je 256. godine po Hidžri (810-870). Smatra se jednim od najpriznatijih autoriteta u hadisu. Njegovo najpoznatije djelo je El-džamiu-s-sahih, poznato i kao Sahihu-l-Buhari. Hadis je počeo učiti u dvanaestoj…
Više...

Gradnja prve džamije

Dok su prvi muslimani, Alejhisselamovi drugovi, boravili u Mekki – kao malobrojni, živeći pod pritiskom mušrika (idolopoklonika) – oni su trpjeli svakojake zulume, nepravde i nasilja. U takvoj situaciji, morali su se, u prvom redu, boriti za svoju egzistenciju, za održanje golog života. Zato nisu mogli ni pomišljati na kakve…
Više...

Vakuf

Uzvišeni Allah kaže: Oni koji dijele imetke svoje želeći steći Allahovo zadovoljstvo i da im to postane navika, sliče vrtu na visoravni na koji se izlijeva obilna kiša, pa daje dvostruk plod; ako ne bude obilne kiše, bude kiše rosulje. A Allah dobro vidi ono što vi radite.[1] Za sve…
Više...

Ebu Zerrovo, r.a., primanje islama

Ibn Abbas, r.a., kaže da je Ebu Zerr, r.a., pričao: „Bio sam jedan od ljudi iz plemena Gifar do kojih je doprla vijest da se u Mekki pojavio čovjek koji tvrdi da je vjerovjesnik te sam rekao svome bratu (Unejsu): - Otiđi kod tog čovjeka, popričaj sa njim i donesi…
Više...

Imam Nesai

Imam Ahmed ibn Šuajb ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr ibn Dinar ebu Abdurrahman en-Nesai rođen je 215. godine po Hidžri u mjestu Nesa, koje se nalazi u Horosanu, u današnjem Turkmenistanu, u blizini glavnog grada Aškabada. Naukom, a posebno hadiskom, počinje se baviti vrlo mlad. Nakon učenja pred ulemom…
Više...

Hud, a.s.

Imam Bakir, mir s njim, je rekao: “Kada je odužio svoje vjerovjesništvo i upotpunio životni vijek, objavi Allah, dž.š., Nuhu, a.s.: ‘O Nuh, završilo ti se vjerovjesništvo i život ti je stigao do kraja. Zato znanje koje imaš, vjeru, veliko ime, nasljedstvo znanja i postignuća znanja vjerovjesničkog predaj svojim izravnim…
Više...

Mu'džize Božijih poslanika

Mu'džize su argumenti kojima su Božiji poslanici dokazivali svoj risalet – poslanstvo, koje je samo Allah, dž.š., mogao dati na molbu nekog od poslanika. Da bi jedno djelo moglo biti mu'džiza, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove: - da je Allahovo djelo, - da je natprirodno, - da niko od…
Više...

Abdullah b. Abbas

Abdullah b. Abbas spada u red velikih poznavalaca islamske znanosti. Posebno je bio specijalizovan u tumačenju Kur'ana. Svrstava se u red odabranih – po znanju, lijepom ponašanju i svemu onome što krasi jednog Alejhisselamovog druga. Njegovo znanje služilo je kao oslonac kasnijim generacijama, posebno kad se radi o komentarisanju Kur'ana.…
Više...
Priključi se za RSS feed