Časopisi (86)

Pravovjerni se ne da ujesti dva puta iz jedne zmijske rupe. Ovaj hadis upozorava svakog muslima na veliku opreznost u općenju s ljudima. Ko te jednom prevari, ne vjeruj mu više, jer je u stanju opet prevariti. Nije pametno da ti jedan čovjek dva puta štetu nanese. Naročito, danas u…
srijeda, 05 Novembar 2014 20:14

Hadisi Muhammeda, a.s., o učenju Kur'ana

U mnogim hadisima Muhammed, a.s., govori metaforički o učačima Kur’ana, poredeći ih sa limunom, hurmom, zvijezdama itd. U ovom radu navest ćemo nekoliko hadisa sa kraćim komentarom, a u kojima se muslimani podstiču da svakodnevno Kur’an uče i žive u duhu njegovih poruka, pouka i uputa. Prenosi ashab Ebu Hurejre,…
Nesporna je činjenica na koju ukazuje i Allahova objava, a to je da je širenje nemorala, bluda i prostitucije jedan od presudnih uzroka stradanja i propasti ranijih naroda, civilizacija i kultura. Kur'anska kazivanja (qasas) o prethodnim Allahovim poslanicima i njihovim narodima nedvojbeno upućuju na ovaj zaključak. Ovom prilikom dovoljno je…
četvrtak, 21 Avgust 2014 18:22

Ženu islama obezvrijedili muslimani

Poslanikov (a.s.) odnos prema suprugama i kćerkama svojim jasno je pokazao do koje mjere je on poštovao svaki aspekt dostojanstva koji je ženi islama priskrbila muslimanska vjerujuća, a kasnije i misleća tradicija. On je ženu islama uveo u džamijski prostor koji nije bio samo sveti, molitveni prostor, već i javni…
nedjelja, 20 Juli 2014 16:20

Kur'an smo objavili vrijedne noći...

Uči, čitaj i proučavaj, u ime Allaha – Tvorca svega postojećeg... – prve su riječi uzvišene Objave, upućene Muhammedu, a.s., i cijelom čovječanstvu. U njima je naglašena iskonska potreba čovjeka za učenjem i novim saznanjima. Kur'an im daje prvorazredno mjesto, stavljajući ih u obavezu svim ljudima. I svi drugi ajeti…
subota, 28 Juni 2014 15:46

Misli jednog slijepca

Naše bi misli bile katkada pravednije da ne mislimo sami o sebi. Veli se da je šutnja duhovitost budala; ali ima prilika u kojima bi i pametni ljudi dobro učinili da šute. Ima ljudi koji se stide kazati da ne znadu koju stvar. Radije se izlažu opasnosti poći i krivim…
četvrtak, 01 Maj 2014 09:46

Lejletu-r-regaib

Noć uoči prvog petka u mjesecu redžebu zove se Lejletu-r-regaib. To je sveta i mubareć noć kad se veličanstveno svjetlo iz uzvišenog nebeskog svijeta odrazilo na niskoj zemaljskoj kugli i obasjalo sve obzore s eternim sjajem i napunilo svu prirodu Božanskim mirisom. To je sveta i mubareć noć kad je,…
nedjelja, 16 Mart 2014 09:20

Jedna vježba mladim vaizima

Inne ekremekum indallahi etkakum! (Kuran, Hudžurat:13.) Ove riječi Bog, dželle šanuhu, u Kur'anu naročito naglašava. A znače: „Najbolji su od vas oni koji su uredni.“ Takva-sahibija ili mutekija, riječi su kod našeg svijeta dobro poznate, pa im za prevod dobro dolazi riječ „uredan“, jer se iz nje razumijeva svako čeljade…
utorak, 25 Februar 2014 18:39

Čovjek, sinteza tijela i duše

Sigurno je spašen onaj koji svoju dušu očisti, a propao je onaj tko je uprlja. (Kur'an, Eš-Šems: 9-10.) Ovo nekoliko riječi i misli koje ću iznijeti, biće im kao glavni „moto“ Kur'an, jer je on glavni izvor iz kojeg danas napaja duše više od 700 miliona muslimana koji žive razasuti…
četvrtak, 02 Januar 2014 20:24

Mudre riječi

Gledaj ovaj metež, što je na sv'jet pao! Vas se svijet šteti mjesto ćaru zdao. Nema ništa bolje, nego kraju lađu; Teško onom ko je na sredinu pao! Efdaluddin-i-Kašani

Magazin Ašk