petak, 27 April 2018 06:10

Srce čestitih

Uzvišeni Bog u Kur’anu ljudima ukazuje na važnu i sudbonosnu činjenicu da na Dan polaganja računa ništa neće koristiti, niti će biti spasonosno osim zdravog srca: Na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, osim onom ko Allahu srca zdravog dođe. A Džennet će se čestitima približiti.  
Objavljeno u Kur'an
Spasenje i uspjeh čovjeka ovise o pročišćenju duše, jer u ljudskoj prirodi u obliku potencijala postoje urođene uzvišene sklonosti, koje se uz pomoć čišćenja i pročišćavanja unutrašnjosti od prljavština i poroka razvijaju i aktiviraju, tako da postaju izvor lijepih i dobrih djela.
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 05 April 2018 11:32

Časnost čovjeka

Dostojnost čovjeka da postigne stepen Božijeg namjesnika, da se okorištava potčinjavanjem Nebesa i Zemlje, kao i druge istaknute odlike koje čovjeku daju položaj najboljeg Božijeg stvorenja ukazuju na njegovu časnost (keramet). Pred čovjekovom časnošću meleci su pognuli glavu veličajući ga, a sva stvorenja su bila spremna da mu služe. S te strane, upoznavanje s časnošću ljudske duše i putevima njenog očuvanja i jačanja predstavlja najvažniju ljudsku zadaću, kako bi se preko toga čovjek vinuo do visokih položaja, koje je Bog za njega odredio u “svijetu egzistencije” te kako ne bi u životnom “trgovanju” prodao sebe za bezvrijednu cijenu i predao se poniženju i niskosti.
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 19 Mart 2018 19:53

Vrijednost hifza i pozicija hafiza

Uzvišeni Allah počastio je ovaj Ummet time što je srca dobrih ljudi učinio posudama Njegova Govora, a njihova prsa okvirima za čuvanje Njegovih ajeta. Uzvišeni kaže: A to su ajeti jasni, u prsima su onih kojima je razum dat. (El-Ankebut, 49) Također, Uzvišeni Allah je ovom Ummetu olakšao pamćenje Kur'an-i kerima i raširio prsa vjernika za njegovo učenje i djelovanje po njemu. Uzvišeni je rekao: A Mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku – pa ima li toga ko bi pouku primio? (El-Kamer, 17)
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 07 Mart 2018 08:02

Odnosi između supružnika

I jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju. (Kur'an, XXX:21) Navedeni kur'anski ajet nas svojim sadržajem potiče na razmišljanje i poziva na njegovo  provođenje u praksi kako bismo ostvarili život usaglašen sa načelima Kur'ana. U citiranom kur'anskom tekstu uočavamo sljedeća značenja:
Objavljeno u Kur'an
subota, 17 Februar 2018 18:16

Odgovornost za porodicu

Kur'an nas podsjeća da smo pored lične odgovornosti, kao njegovi robovi i namjesnici na Zemlji preuzeli emanet i odgovornost i za vlastitu porodicu. Musliman stalno ima na umu da zbog nemara spram najbližih i neizvršenih roditeljskih obaveza može iskusiti ahiretsku kaznu.
Objavljeno u Kur'an
petak, 26 Januar 2018 18:53

Ispravan stav prema vremenu

Osvrt na prošlost je neophodan zbog uzimanja u obzir njenih događaja i izvlačenja pouke iz sudbine i životnog puta prijašnjih naroda i zakonitosti po kojima Allah, dž.š., obično postupa sa njima jer je prošlost čuvar dešavanja i riznica opomena i pouka.
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 22 Januar 2018 16:53

Održavanje Kur'ana

Abdullah ibn Amr, r.a., veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: 2Onaj koji je naučio Kur'an napamet je poput vlasnika vezane deve, ako je bude nadgledao i sačuvat će je, a ako je zapostavi, otići će.“[1] Savjeti i upute: Ako te Uzvišeni počasti pa naučiš Kur'an, stekao si najveću riznicu na Dunjaluku koju moraš čuvati, učiti i ponavljati. Zbog toga Allahov Poslanik, a.s., podstiče na ponavljanje Kur'ana kako ga čovjek ne bi zaboravio i upozorava ga na nemar i zapostavljanje Kur'ana i to u mnogim hadisima, a najpoznatiji su:  
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 18 Januar 2018 18:19

Vrijednost učenja Kur'ana

Uzvišeni Allah objavio je Kur'an pečatu vjerovjesnika i poslanika da ljudima pokaže Put istine i da ih uputi na svjetlo vjerovanja (imana). Uzvišeni kaže: A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna, kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na Pravi put im ukazuje.[1] Kur'an-i kerim sadrži sve ono što je dobro za ljude, ono što ih vodi ka sreći i spašava zablude. Onaj ko se pridržava Kur'ana, uči ga, razmišlja i postupa po njemu, ostvarit će uspjeh na Dunjaluku i Ahiretu, a onaj ko ga zanemari, pratit će ga nesreća i sigurno će nastradati.  
Objavljeno u Kur'an
srijeda, 10 Januar 2018 13:40

Učenje Kur'ana i njegovo podučavanje

Prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Najbolji od vas su oni koji uče Kur'an i njemu druge podučavaju.“[1] A u drugoj predaji stoji: „Najvrjedniji od vas je onaj ko poznaje Kur'an, a zatim njemu druge podučava.“[2] [1] El-Buhari, 8/108. [2] En-Nesa'i, Feda'ilu-l-Kur'an, 88.
Objavljeno u Kur'an

Magazin Ašk