Čovjek u ovom svom prvom, kratkotrajnom, ovozemaljskom životu nalik je mjehurićima pjene koja plovi po vodi. Jer, oslonci i stubovi njegove ljuske bivanja pobodeni su u vode materijalnog, tvarnog mora. I sve što on poduzima, sav trud i napor spleten je rukom ovog uzburkanog, tvarnog mora! 
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 07 Septembar 2015 05:56

Značenje pojma „odgoj“ u Kur’anu

U kur’anskom tekstu se sasvim jasno može zapaziti da odgajati mogu samo oni koji znaju i koji su svjesni svog (ne)znanja jer u biti sve znanje je samo u Boga Višnjeg. On, Sveznajući, strogo zabranjuje onima koji ne znaju da se bave onim što ne znaju.To upućuje na činjenicu da je odgoj svjesno i savjesno bavljenje čovjeka (drugim) čovjekom u svrhu očuvanja i njegovanja njegova razvoja ili njegova narastanja u ljudskosti, pa samo onaj koji zna svrhu i smisao čovjeka i života može valjano vršiti časnu misiju njegova odgojanja i obrazovanja. Zato je mudro kazano da odgajati čovjeka može samo čovjek.  
Objavljeno u Kur'an
nedjelja, 30 Avgust 2015 16:06

Sudnji dan i pravda

Nakon čovjekove smrti, Božija pravednost posebno dolazi do izražaja, odnosno, bolje kazano, biva shvatljivija čovjeku. Naime, tad slijedi vrednovanje čovjekovih djela, nagrada za dobra i kazna za loša djela. S obzirom na postojanje slobodne volje, ali i s obzirom na Božiju uputu putem Njegovih poslanika, čovjek je odgovoran za dobro ili zlo koje čini, a izvjesno je da nagrada ili kazna jeste nešto za što je sam čovjek zaslužan ili kriv. 
Objavljeno u Kur'an
Na početku 29 kur’anskih sura nalaze se karakteristični počeci, tj. od jedan do pet harfova koji ne čine riječi i koji se prilikom učenja moraju izgovarati zasebno, kao samostalni harfovi. Budući da oni samim učenjem, odnosno recitovanjem, ne ukazuju na određeno značenje, od njihova objavljivanja pa sve do danas mnogi su se pitali zašto su oni objavljeni, kakva je njihova svrha i ima li neko značenje na koje oni ukazuju. Shodno tome, u skoro svim komentarima Kur’ana i djelima koja se bave kur’anskim znanostima pokušava se odgovoriti na ta pitanja. Mnogi učenjaci odgovarali su na to pitanje, pisali studije itd., ali se ipak ne može sa sigurnošću utvrditi koji je odgovor tačan. Na kraju odgovora obično ti učenjaci kažu: „A Allah najbolje zna.“ 
Objavljeno u Kur'an
subota, 01 Avgust 2015 21:04

Islamska koncepcija života

Islam obuhvata život u svim njegovim vidovima: ne stoji kao prepreka između čovjeka i njegove opravdane želje za životom, ne gleda čovjekov zemaljski život kao dolinu suza kao kaznu za praroditeljski, nasljedni grijeh, ne posmatra život kao kratkotrajnu priliku za zadovoljenje materijalnih potreba. Islam proglašava život Božjim darom tako da čovjek može postići Božiju naklonost i najviši stepen, koristeći mogućnosti svoja tijela i svoje duše. 
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 23 Juli 2015 15:07

Opasnost zapostavljanja Kur'ana

Ako su ljubav prema Kur'anu i druženje s Kur'anom jedan od razloga koji vode Allahovoj ljubavi, onda je zapostavljanje Kur'ana i loš odnos prema njemu jedan od uzroka koji vode Allahovoj, subhanehu ve teala, srdžbi. Isto kao što su ljudi zbog svoga lijepog odnosa prema Kur'anu na različitim (visokim) stepenima i nivoima, neki od njih zapadaju zbog njegovog zapostavljanja na jako niske stepene.
Objavljeno u Kur'an
Časni Kur'an na takav način veliča značaj i ugled znanosti da mu u tome nije prethodio sličan primjer u ostalim nebeskim knjigama. Kao primjer dovoljno je navesti da je predislamsko doba Arapa nazvano „doba neznanja“, a u Kur'anu nalazimo stotine ajeta koji zagovaraju znanost i spoznaju i izražavaju veličinu znanosti i njeno visoko mjesto u životu čovjeka. 
Objavljeno u Kur'an
ponedjeljak, 22 Juni 2015 22:05

Umjetnost kur'anskog kazivanja

Forma kur'anskog kazivanja vezana je organski sa njenim sadržajem, i svaka je promjena u formi kazivanja prelazak iz jedne umjetničke forme u drugu, javlja se uporedo sa promjenom u sadržaju, kada se sadržaj kazivanja mijenja, kad prelazi, npr. iz jednog vjerskog sadržaja u drugi, odnosno, kada napušta vjerski i poprima društveni karakter. Da bi se jasno predočila i dokazala ova umjetnička strana kur'anskog kazivanja, nužno je izložiti neko od kazivanja, hronološki, redajući zbivanja, ali prethodno ukazati na slijedeće: - Razvoj radnje u kur'anskom, što znači Božanskom kazivanju, ne proističe iz istih elemenata iz kojih proističe i razvoj radnje kazivanja ljudskog porijekla. Ove pojave u kur'anskim kazivanjima vezane su za slušaoca kazivanja, za onoga kome je upućen islamski poziv, za čovjeka koji nastupa, dolazi, djeluje i misli, dok je razvoj radnje u priči ljudskog porijekla vezan u cjelini za autora – pisca kazivanja, njegovu umjetničku stranu i stečeno iskustvo.
Objavljeno u Kur'an
Uzvišeni je rekao: „On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim, i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.“ Svevišnji nas u ovom ajetu obavještava da je On Zemlju učinio pogodnom. Pogodna je za kretanje po njoj, za usjeve, za iskopavanje, za gradnju na njoj, i nije je učinio nepristupačnom i čvrstom da se na njoj ne mogu izvoditi spomenuti poslovi.  
Objavljeno u Kur'an
četvrtak, 14 Maj 2015 08:35

Vaga

  Prije okretanja eshatološkim zbiljnostima (svršetku vremena) i Sudnjem danu prema islamskim učenjima, moramo nešto kazati o ključnom kur'anskom simbolu koji je povezan sa Pravdom i Božijim konačnim suđenjem nama. Taj simbol je vaga (al-mizan), spomenut nekoliko puta u Kur'anu i ponavljan u mnogim kontekstima u različitim klasičnim tekstovima koji se bave etikom i drugim pitanjima.  
Objavljeno u Kur'an

Magazin Ašk