Kur'an (156)

srijeda, 19 Oktobar 2016 20:06

Podsticaj na učenje Kur’ana

Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, nadaju se trgovini koja neće nestati. Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada neko od vas želi da razgovara sa svojim Gospodarom, neka uči Kur’an.” “Zaista srca mogu hrđati kao i metal.”…
ponedjeljak, 10 Oktobar 2016 19:58

Rodbina u islamu

Porodične ili rodbinske veze spadaju u red temeljnih, najstarijih i najtrajnijih odnosa među ljudskom vrstom. Rodbina kao društvena grupa prisutna je u svim vremenima, a sačinjavaju je pripadnici koji potiču od zajedničkog pretka i koji su u međusobnom srodstvu, odnosno u krvnoj vezi. Islam kao cjelokupan sistem života i vladanja…
nedjelja, 11 Septembar 2016 21:34

Kurban

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava ili govečeta u određeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu, dž.š. Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je kur'anskom naredbom i hadisom Božijeg Poslanika.
nedjelja, 14 Avgust 2016 19:52

Tri oblika dove u Kur'anu

U Kur'anu se pojavljuju tri oblika dove: 1) dova pojedinca za sebe; 2) dova pojedinca za druge; 3) dova svih za sve. U nastavku, izložit ćemo ova tri oblika dove, kako bismo upoznali kur'anski stil u molitvi za vjernike.
četvrtak, 11 Avgust 2016 20:02

Kako postići ono što želimo?

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Njega hvalimo, od Njega pomoć tražimo i za oprost Ga molimo. Utječemo Mu se od zla duša naših i posljedica loših djela koja smo učinili. Koga Allah, dž.š., uputi niko ga u zabludu ne može odvesti a koga u zabludi ostavi niko mu na Pravi…
A onome ko uzmakne od sjećanja na Svemilosnog, Mi ćemo šejtana natovariti, pa će mu on nerazdvojni drug postati; oni će ih od Pravoga puta odvraćati, a ljudi će misliti da su na Pravome putu. I kada koji dođe pred Nas, reći će: “Kamo sreće da je između mene i…
Bez sumnje, osnovno izvorište nepažnje prema ovoj važnoj temi je zanemarivanje Boga Uzvišenog, jer ko zaboravi Boga Uzvišenog, otuđit će se i od samog sebe, a onaj ko se od sebe otuđi, slijedit će strasti, dok će onaj ko strasti svoje bude slijedio ostati daleko od istine i više neće…
ponedjeljak, 04 Juli 2016 20:17

Kur'an kao pravni izvor

S obzirom na period Objave Kur'ana, a i sam sadržaj, islamski učenjaci ga dijele na dva dijela: a) mekanski – predhidžretski i b) medinski – posthidžretski period. Pod mekanskim periodom se podrazumijeva vrijeme objave Kur'ana u Mekki, od 611. do 622. godine.[1] Ajeti su kraći kao i poglavlja (sura). U…
utorak, 07 Juni 2016 07:41

Riječ mubarek u Kur'anu

Kur'an je jedina knjiga koja je sačuvana od svake dvojbe. To je knjiga koja u sebi sabire i sukusira mudrost svih ranijih poslanika i svih ranijih objava. Kur'an je toliko savršen da nijedna riječ, nijedno slovo u njemu nije bez smisla, bez razloga. Nešto drugo je – da li mi…
utorak, 17 Maj 2016 08:14

Držite se Kur’ana!

Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada vam stvari postanu neraspoznatljive poput mračne noći, prihvatite se Kur’ana. Zaista je Kur’an zagovornik čije je zagovaranje prihvaćeno, i protivnik čije je svjedočenje potvrđeno. Ko ga slijedi, odvest će ga u Džennet, a ko ga ostavi iza sebe, otjerat će ga u Džehennem.” Poslanik, s.a.v.a.,…

Magazin Ašk