Religija (374)

nedjelja, 28 Juli 2019 14:36

Čovjekova slobodna volja

Čak i površnim uvidom u Kur’an časni razumijevamo da je po njegovim učenjima čovjek biće slobodne volje. U načelu, dolazak vjerovjesnika i spuštanje nebeskih knjiga bili bi besmisleni kad čovjek ne bi bio takvo biće. U skladu s tim, upravo to ukazuje na činjenicu da Bog Uzvišeni i vjerovjesnici čovjeka…
srijeda, 24 Juli 2019 06:18

Jeftina ulaznica za Džennet

Buhari i Muslim u svom Sahihu bilježe riječi Božijeg Poslanika, s.a.v.a.: „Onaj koji se skrbi za dobro udovice i potrebitih je poput ratnika na Božijem putu.“ Hikaja koju vam ovom prilikom donosimo govori u prilog tome. Jedan uglednik sa ženom i kćerkama dođe u Belh, grad smješten na jugu Irana.…
ponedjeljak, 22 Juli 2019 05:55

Historija kulture i civilizacije (VI dio)

Na samom početku ovog dijela predstavljanja islamske kulture i civilizacije podsjetimo se na te formativne činioce islamske kulture i civlizacije: uspostava vjerskog zakona, dominantni monoteistički svjetopogled, dinamični racionalistički faktor, snaga sveprisutnog i dostupnog znanja i znanosti, poštivanje prava potlačenih i siromašnih, hidžra i iseljenje i na kraju tolerancija, kao paradigma…
Prvo pitanje koje se u teologiji nameće u pogledu Kur’ana jeste: da li se u časnom Kur’anu iznose racionalni dokazi o postojanju Boga? Mnogi mufessiri, posebno oni koji su se bavili kelamom (apologetikom), poput, naprimjer, Fahra Razija, smatrali su da brojni kur’anski ajeti (otprilike svi ajeti koji govore o Božijem…
četvrtak, 27 Juni 2019 05:44

Stvaranje čovjeka

U mnogim ajetima časnog Kur’ana govori se o stvaranju čovjeka, načinu njegove kreacije i njegovim egzistencijalnim dimenzijama. Uvidom u sadržaj i kontekst ovih ajeta može se utvrditi da: a) Stvorenja koja se nazivaju čovjekom imaju zajednički korijen i izvor. Nastali su od jednog čovjeka i žene i svi su potomci…
ponedjeljak, 17 Juni 2019 13:27

Historija kulture i civilizacije (V dio)

Civilizacija i kultura su proizvodi ljudske kreativne snage, kao i sposobnosti čovjeka da usvaja znanja i baštine drugih, te da ih sintetizira, unapređuje, oblikuje i prilagođava svojim specifičnim potrebama. Za nastanak islamske civilizacije, za koju slobodno možemo kazati da je po mnogo čemu jedinstvena civilizacija u historiji čovječanstva, bili su…
Nakon što je Poslanik, s.a.v.a., podsjetio na opasnost od ljubavi prema imetku i vlasti, Ebu Zerr je upitao: “O Božiji Poslaniče, da li će oni koji strahuju od Boga, ponizni, skromni, koji Allaha mnogo spominju preteći druge u ulasku u Džennet?” Ebu Zerr je, nakon što je shvatio da su…
Nastavljajući naše upoznavanje sa islamskom kulutrom i civilizacijom ovoga puta nešto ćemo kazati i specifičnim činiiocima koji su doprinijeli nastanku i formiranju osebujne kulture i civilizaicje Islama. Kao što smo već prije kazali islamska civilizacija i kultura kao potpuna paradigma religijske civilizacije i kulture posjeduje određene karakteristike koje je odvajaju…
1. Hvala Bogu Koji nas je uputio hvali Svojoj i smjestio nas među ljude njezine, da bismo bili među zahvalnim za dobročinstvo Njegovo i da bi nam za to nadoknadio naknadom dobročinitelja! 2. I hvala Bogu Koji nam je pokazao milost vjerom Svojojm, odabrao nas za vjerovanje Svoje, i usmjerio…
Arapi predislamskog perioda bili su narod najnižeg kulturnog, civilizacijskog, moralnog, obrazovnog i svakog drugog nivoa. O njihovoj zaostalosti i primitivizmu dovoljno je kazati da im nije bio poznat ni jedan oblik organizirane društvene zajednice, niti bilo kakva forma organiziranog obrazovanja, kao ni vojnog ni političkog ustrojstva, tj. nedostajali su im…

Magazin Ašk