Religija (404)

subota, 21 Decembar 2013 08:14

Pet ājeta i deset hadīsa o namazu (1. dio)

1. Namāz je dio programa islāmske vlade One koji, ako im damo vlast (i moć) na Zemlji, uspostavljaju (i obavljaju) namāz i daju zekāt, i naređuju dobro, a odvraćaju od nevaljalog. A Allāhovo je okončanje stvari. (Sūra El–Hadždž, 41. ājet) 2. Namāz je veza sa Allāhom i povezivanje sa ljudima…
Na Dan polaganja računa ljudi će biti dvije vrste. Jedna od njih su oni koji će biti obdareni ulaskom u džennet bez polaganja računa. Ova vrsta ljudi podijeljena je na tri grupe. Od njih su oni Bogu bliski i savršeni u spoznaji i nepristrasnosti, oni koji su svoje duše oslobodili…
petak, 13 Decembar 2013 17:02

Prolaznost i vječnost

Oni govore: "Zar ćemo, kad nestanemo pod zemljom, ponovo stvoreni biti?" Oni ne vjeruju da će pred Gospodara svoga izići. Reci: "Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti." (Kur'an, Es-Sedžda:10-11)
Ako obratimo pažnju vidjećemo da Kur'ān i sunnet jasno ukazuju na utemeljenost preispitivanja (obračunavanja ili polaganja računa) na Sudnjem danu. Šta više, ova dva izvora govore o iznimnoj preciznosti u tom pogledu, bez obzira o ma kako malenom djelu, riječi ili trenutku se radilo. 
petak, 13 Decembar 2013 07:15

Srednji put

Pretjerivanje je pokuđeno u svim stvarima osim u činjenju dobrih djela. Ovdje se nameće jedno drugo pitanje, a to je da li se obaveza poštovanja principa umjerenosti isključuje u slučaju kada se čine dobra djela i da li tada možemo dijeliti i trošiti bez ikakvih ograničenja i uslovljavanja? Drugim riječima,…
Islamska kultura je u svojoj osnovi kultura riječi, svete riječi. Plejade muslimanskih umnika su, u različitim epohama povijesti islama, posvetili svoje živote pronalaženju i čitanju smisla i značenja svete riječi i svete poruke na stranicama svijeta/prirode i na stranicama Kur'ana, i marljivo radili na njenom prevođenju u svoje stilove mišljenja,…
srijeda, 27 Novembar 2013 08:40

Dijalog među objavljenim religijama

Ovaj tekst polazi od pretpostavke da je za uspješan međuvjerski dijalog važno jasno definirati njegov sadržaj te odvojiti teške teološke rasprave o spasenju od onih o društvenom pluralizmu. U tekstu se dijalog definira kao oblik komunikacije koji ima za cilj kroz razgovor i akciju poboljšati razumijevanje i izgraditi mostove saradnje…
ponedjeljak, 18 Novembar 2013 14:16

Božiji poslanik Musa, a.s., III dio

Djetinjstvo i jedan dio svoje mladosti Mūsā, a.s., proveo je u faraonovom domu. Potom je došlo vrijeme promjena. Mūsā, a.s., je bio prisiljen napustiti Egipat. Konkretan povod tomu bilo je ubistvo jednoga čovjeka. Taj događaj se spominje u Kur'anu: I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u…
ponedjeljak, 18 Novembar 2013 14:06

Razlike među mushafima

Kako je već rečeno, razdoblje nakon Allahova Poslanika, s.a.v.a., je vrijeme sakupljanja Kur'ana. Velikani među ashabima su na osnovu znanja i sposobnosti započeli sakupljanje ajeta i uređivanje sura te ih je svako od njih sakupio u svoj posebni mushaf. Oni koji nisu mogli tako nešto da urade, zatražili bi da…
ponedjeljak, 11 Novembar 2013 17:48

Božiji poslanik Musa, a.s., II dio

Tako je Mūsā, alejhisselam, rastao u Faraonovoj kući kao njihov usvojenik okružen dvorskim blještavilom i ugodnostima aristokratskoga života. Kraljevsku obitelj je smatrao svojom porodicom a svoju je majku poznavao samo kao majku po mlijeku koja ga je othranila i njegovala. Kraljica ga je istinski prihvatila kao vlastito dijete i voljela…

Magazin Ašk