Web poliklinika (471)

subota, 10 Novembar 2012 18:36

Pijte vodu na prazan želudac

U Ja­pa­nu je na­vi­ka pi­ti vo­du od­mah na­kon bu­đe­nja. I ­znan­stve­ni te­sto­vi su ta­ko­đer uvi­dje­li pred­no­sti te teh­ni­ke. Li­je­če­nje vo­dom da­je re­zul­ta­te za "sta­re" i oz­bilj­ne bo­le­sti kao i za "no­va " mo­der­na obo­lje­nja - priz­na­to je kao 100%-tno efi­kas­no za li­je­če­nje sli­je­de­ćih bo­le­sti: gla­vo­bo­lja, bo­lo­vi u ti­je­lu, srča­ni sus­tav,…
subota, 10 Novembar 2012 18:26

Namaz koji hrani i liječi

Cilj hra­ne, ko­ju uno­si­mo u se­be, jest da hra­ni i li­je­či, kao što je Hi­po­krat sa­vje­to­vao. Istra­ži­va­nja ­znan­stve­ne li­te­ra­tu­re i prak­ti­čno is­kus­tvo da­ju ohra­bru­ju­će re­zul­ta­te. Re­zul­ta­ti go­vo­re o sve ve­ćoj upot­re­bi Hris­ti­ja­na, lje­ko­vi­tog na­ma­za, ko­ji se pri­pre­ma na slje­de­ći na­čin: Tri ju­šne žli­ce si­ro­vog ba­de­ma sa­me­lji­te što sit­ni­je. Do­daj­te dvi­je…
Krvni pritisak je pritisak krvi na zidove krvnih sudova – na arterije, vene i komore srca. Normalan krvni pritisak kod odrasle osobe je u prosjeku: gornji - sistolni 120 mm Hg, tokom kontrakcije srca, i donji - diastolni 80 mm Hg, tokom opuštanja srca. Visoki krvni pritisak ili hipertenzija se…
subota, 10 Novembar 2012 17:16

Lijek protiv skleroze

Ovo je re­cept sta­ro­ki­ne­skog li­je­ka, ko­ji je 1971. go­di­ne pro­na­šla jed­na ko­mi­si­ja UNESCO-a u jed­nom od ti­bet­skih sa­mo­sta­na, a bio je na­pi­san na gli­ne­nim plo­ča­ma. Ko­mi­si­ja ga je pre­ve­la na sve svjet­ske je­zi­ke, da bi ga uči­ni­la do­stup­nim me­di­ci­ni 21. sto­lje­ća.
utorak, 06 Novembar 2012 19:02

Matične ćelije stranaca opravljaju srca

Znanstvenici izvještavaju o ključnom napretku u korištenju matičnih ćelija u opravci srca oštećenih srčanim udarima. U studiji provedenoj u Miamiju i Baltimoreu, matične ćelije donirane od stranaca su se pokazale jednako sigurne i učinkovite kao pacijentove vlastite ćelije u nastojanju obnove srčanog tkiva nakon srčanog udara. Studija je obuhvatila svega…
utorak, 30 Oktobar 2012 18:43

Vaš osobni plan za prevenciju kancera

Iako svi, i vlada i znanost, te grupe koje rade ne podizanju svijesti o ovom problemu trebaju biti uključeni u zadatak kreiranja plana za prevenciju kancera, i pojedinci bi, takođe, to trebali biti. Pretilost, loša prehrana i nedostatak vježbanja krivo je za gotovo trećinu smrtnih slučajeva od raka u SAD-u,…
Zahvaljujući tehnologiji koju posjeduju, znanstvenici iz Velike Britanije vraćaju vid slijepima pomoću bioničkih očiju. Elektronički mikročipovi ugrađeni u oči skupine britanskih pacijenata koji pate od retinitis pigmentosa, neizlječivog genetskog stanja koje uzrokuje sljepoću, djelomično su povratili vid s obzirom na njihovu raniju slijepoću tako da su mogli vidjeti svijet kao…
četvrtak, 04 Oktobar 2012 04:58

Biolijekovi

Biofarmaceutska industrija je u usponu i uveliko mijenja put nastanka lijeka, od ranije upotrebe hemijske sinteze (tradicionalna farmacija) prema novoj bioproizvodnji (biološka). Biolijekovi trenutno čine približno jednu trećinu lijekova koji su u razvoju. Ovi lijekovi se dobijaju biotehnološkim metodama od kojih je najviše zastupljen genetički inžinjering, zatim hibridne tehnologije,ili drugim…
četvrtak, 04 Oktobar 2012 02:40

O karcinomu dojke

Dojke su najplemenitiji izdanci kože koji uobličavaju ljepotu ženskog tijela i daju mu punu vrijednost žene i majke. Ovaj bogati dar prirode je uvijek budio pažnju i zaokupljao interesovanje mnogih profesija. I dok su se umjetnici nadmetali u svom divljenju ovom daru, riječima, slikom ili skulpturom, ljekarima je pripala uloga…
ponedjeljak, 01 Oktobar 2012 18:58

Anemija kod djece

Anemija je znatno češća bolest u našoj populaciji nego se na nju misli, lako je lječiva, a javlja se kao podloga drugim bolestima, najčešće infekcijama. Gdje tražiti uzrok visokom obolijevanju od anemije? Svakako u lošim prehrambenim navikama opće populacije, nažalost u velikom dijelu uzrokovanim siromaštvom, nedovoljnoj prosvjećenosti glede prehrane dojenčadi,…

Magazin Ašk