Web poliklinika (512)

srijeda, 14 Novembar 2012 14:01

Pet razloga zašto zijevate

Većina ljudi pretpostavlja da je zijevanje znak umora. Ali ponekad ljudi zijevaju a nisu umorni, na primjer, kada neko drugi zijeva ili im je dosadno. Ponekad zijevanje postane pretjerano ili hronično. Ove vrste patoloških zijevanja mogu biti nagovještaj ozbiljnog zdravstvenog stanja. Pri ispitivanju veze između zijevanja i bolesti 2009. zapaženo…
subota, 10 Novembar 2012 18:36

Pijte vodu na prazan želudac

U Ja­pa­nu je na­vi­ka pi­ti vo­du od­mah na­kon bu­đe­nja. I ­znan­stve­ni te­sto­vi su ta­ko­đer uvi­dje­li pred­no­sti te teh­ni­ke. Li­je­če­nje vo­dom da­je re­zul­ta­te za "sta­re" i oz­bilj­ne bo­le­sti kao i za "no­va " mo­der­na obo­lje­nja - priz­na­to je kao 100%-tno efi­kas­no za li­je­če­nje sli­je­de­ćih bo­le­sti: gla­vo­bo­lja, bo­lo­vi u ti­je­lu, srča­ni sus­tav,…
subota, 10 Novembar 2012 18:26

Namaz koji hrani i liječi

Cilj hra­ne, ko­ju uno­si­mo u se­be, jest da hra­ni i li­je­či, kao što je Hi­po­krat sa­vje­to­vao. Istra­ži­va­nja ­znan­stve­ne li­te­ra­tu­re i prak­ti­čno is­kus­tvo da­ju ohra­bru­ju­će re­zul­ta­te. Re­zul­ta­ti go­vo­re o sve ve­ćoj upot­re­bi Hris­ti­ja­na, lje­ko­vi­tog na­ma­za, ko­ji se pri­pre­ma na slje­de­ći na­čin: Tri ju­šne žli­ce si­ro­vog ba­de­ma sa­me­lji­te što sit­ni­je. Do­daj­te dvi­je…
Krvni pritisak je pritisak krvi na zidove krvnih sudova – na arterije, vene i komore srca. Normalan krvni pritisak kod odrasle osobe je u prosjeku: gornji - sistolni 120 mm Hg, tokom kontrakcije srca, i donji - diastolni 80 mm Hg, tokom opuštanja srca. Visoki krvni pritisak ili hipertenzija se…
subota, 10 Novembar 2012 17:16

Lijek protiv skleroze

Ovo je re­cept sta­ro­ki­ne­skog li­je­ka, ko­ji je 1971. go­di­ne pro­na­šla jed­na ko­mi­si­ja UNESCO-a u jed­nom od ti­bet­skih sa­mo­sta­na, a bio je na­pi­san na gli­ne­nim plo­ča­ma. Ko­mi­si­ja ga je pre­ve­la na sve svjet­ske je­zi­ke, da bi ga uči­ni­la do­stup­nim me­di­ci­ni 21. sto­lje­ća.
utorak, 06 Novembar 2012 19:02

Matične ćelije stranaca opravljaju srca

Znanstvenici izvještavaju o ključnom napretku u korištenju matičnih ćelija u opravci srca oštećenih srčanim udarima. U studiji provedenoj u Miamiju i Baltimoreu, matične ćelije donirane od stranaca su se pokazale jednako sigurne i učinkovite kao pacijentove vlastite ćelije u nastojanju obnove srčanog tkiva nakon srčanog udara. Studija je obuhvatila svega…
utorak, 30 Oktobar 2012 18:43

Vaš osobni plan za prevenciju kancera

Iako svi, i vlada i znanost, te grupe koje rade ne podizanju svijesti o ovom problemu trebaju biti uključeni u zadatak kreiranja plana za prevenciju kancera, i pojedinci bi, takođe, to trebali biti. Pretilost, loša prehrana i nedostatak vježbanja krivo je za gotovo trećinu smrtnih slučajeva od raka u SAD-u,…
Zahvaljujući tehnologiji koju posjeduju, znanstvenici iz Velike Britanije vraćaju vid slijepima pomoću bioničkih očiju. Elektronički mikročipovi ugrađeni u oči skupine britanskih pacijenata koji pate od retinitis pigmentosa, neizlječivog genetskog stanja koje uzrokuje sljepoću, djelomično su povratili vid s obzirom na njihovu raniju slijepoću tako da su mogli vidjeti svijet kao…
četvrtak, 04 Oktobar 2012 04:58

Biolijekovi

Biofarmaceutska industrija je u usponu i uveliko mijenja put nastanka lijeka, od ranije upotrebe hemijske sinteze (tradicionalna farmacija) prema novoj bioproizvodnji (biološka). Biolijekovi trenutno čine približno jednu trećinu lijekova koji su u razvoju. Ovi lijekovi se dobijaju biotehnološkim metodama od kojih je najviše zastupljen genetički inžinjering, zatim hibridne tehnologije,ili drugim…
četvrtak, 04 Oktobar 2012 02:40

O karcinomu dojke

Dojke su najplemenitiji izdanci kože koji uobličavaju ljepotu ženskog tijela i daju mu punu vrijednost žene i majke. Ovaj bogati dar prirode je uvijek budio pažnju i zaokupljao interesovanje mnogih profesija. I dok su se umjetnici nadmetali u svom divljenju ovom daru, riječima, slikom ili skulpturom, ljekarima je pripala uloga…

Magazin Ašk