95. sura – Et-Tīn (Animirani Kur'an)
95. sura – Et-Tīn (Animirani Kur'an)

95. sura – Et-Tīn (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Tako mi smokve i masline, (1)

I Gore Sinajske, (2)

I grada ovog sigurnog! (3)

Zaista smo čovjeka stvorili u skladu najboljem, (4)

Zatim ćemo ga vratiti najnižem od niskih: (5)

Izuzev onih koji vjeruju i čine dobra djela – pa imaće oni nagradu neprekidnu. (6)

Pa šta te navodi da poričeš Sud nakon (ovog)? (7)

Zar nije Allah Najmudriji od sudaca? (8)