Al-‘Adiyat
Al-‘Adiyat

Al-‘Adiyat

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Tako mi onih koji dahćući jure, (1) pa varnice vrcaju, (2) i zorom napadaju, (3) i dižu tada prašinu (4) pa u njoj u gomilu upadaju – (5) čovjek je, zaista, Gospodaru svome nezahvalan (6) i sam je on toga, doista, svjestan, (7) i on je, zato što voli bogatstvo – radiša. (8) A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima (9) i kada iziđe na vidjelo ono što je u srcima, (10) Gospodar njihov toga Dana, sigurno, sve znati o njima? (11)