Allah je stvorio grom i munju
Allah je stvorio grom i munju

Allah je stvorio grom i munju

Kada će munja sijevnuti, grom odjeknuti, kiša zapadati – nije u našoj ljudskoj moći da otkrijemo. Ako to nije moćan čovjek, postoji Neko Ko to sve kontrolira i usmjerava.

Svemoćni je Allah Kontrolor i Usmjerivač svega, pa i groma i munje.

On vam pokazuje munju da se uplašite i ponadate, i On stvara teške oblake. (Kur'an, Er-Ra'd: 12.)

I grmljavina veliča i hvali Njega, a i meleki, iz strahopoštovanja prema Njemu: On šalje gromove i udara njima koga hoće – i opet oni raspravljaju o Allahu, a On sve može. (Kur'an, Er-Ra'd:113.)

Kada se označi na nebeskom svodu svjetlica, tada očekujemo jedan glas u gromu, od čega se mnogi ljudi plaše. Međutim, oni koji čvrsto vjeruju u Allaha znaju da je to Njegov znak od kojeg će poteći život, niknut će bilje i drveće.

Svjetlica i grom i u drugim živim bićima izazivaju strah.

Musliman moli Allaha da ga zaštiti od kazne gromom.

I jedan od dokaza Njegovih jest to što vam pokazuje munju, da se pobojite i ponadate, i to što spušta s neba kišu i oživljava njome zemlju poslije mrtvila njezina; to su, zaista, pouke za ljude koji razumiju. (Kur'an, Er-Rūm:24.)

Kretanjem i zgušnjavanjem vodene pare u oblacima oblak postaje naelektrisan. Sa jednog oblaka na drugi preskaču električne varnice. To je munja. Električna je varnica visoke temperature, pa se zrak između oblaka pod uticajem varnice naglo širi. To je grmljavina. I Zemlja je naelektrisana. Stoga električna varnica iz oblaka prelazi u zemlju. To je grom. On može zapaliti drvo, sijeno, a i da ubije čovjeka. Metali najbolje privlače električne varnice, i to njihovi šiljci. Na osnovu toga izumljen je gromobran, koji hvata gromove i sprovodi ih u zemlju.

Sve je ovo mudro odredio Allah, dž.š.

Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada… Bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid.

(Kur'an, En-Nur:43.)

 

Izvor: dr. Refik Ćatić, Vjeronauka za IV razred osnovne škole, El-Kalem, Sarajevo, 2005., str. 16-17.