Allah je stvoritelj mora i života u njemu
Allah je stvoritelj mora i života u njemu

Allah je stvoritelj mora i života u njemu

Allah vam daje da se morem koristite da bi lađe, voljom Njegovom po njemu plovile, da biste mogli da tražite blagodati Njegove i da biste bili zahvalni. (Kur'an, El-Džasije:12.)

More pokriva 71% Zemljine površine. Svjetsko se more sastoji od tri velika okeana: Atlantskog, Tihog i Indijskog. Najveći je Tihi okean, koji je 18 puta veći od Evrope. On je ujedno i najdublji okean. Najveća je dubina u Tihom okeanu i iznosi 11.510 m.

Morska je voda slana i gorka jer sadrži različite soli. Kad bi se morska voda isparila, ostao bi sloj soli debeo 60 metara. Nauka smatra da je more slano od samog početka. More je toplije na površini, gdje ga zagrijava sunce. Najtoplija su mora u blizini ekvatora.

More nikad ne miruje. Ono se talasa, giba ili ga nose morske struje. Zahvaljujući mudrosti našeg Stvoritelja more je najbogatiji rudnik na svijetu. U njemu ima raznih ruda i soli. Nepresušni je izvor hrane.

Iz njih se vadi biser i merdžan… (Kur'an, Er-Rahman:22.)

Allah, dž.š., stvorio je more i ribe sa ukusnim mesom kojim se ljudi hrane. U moru su biseri i koralji da se njima ukrašavamo. Morske alge daju jod, šećer i druge tvari. One se mogu koristiti i za ishranu, a od njih se pravi i umjetno platno.

Danas je more najjeftiniji prometni put koji povezuje sve zemlje svijeta.

Blaga morska klima, toplo sunce i čist zrak povoljno djeluju na zdravlje. Stoga su duž morskih obala lječilišta, oporavilišta i odmarališta.

Slava Allahu, Koji je stvorio kopno i more, zrak i nebo, i Zemlju potčinio čovjeku da na njoj živi i koristi blagodati njezine, koje su mnogobrojne. Neke je slava Stvoritelju, Uzvišenom Gospodaru, Koji je sve s mjerom stvorio.

On je učinio da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da nakit kojim se kitite vadite. Ta vidiš lađe kako ga sijeku, da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili. (Kur'an, En-Nahl:14.)

U Srednjoj Americi smještena je prevlaka koja razdvaja Tihi i Atlantski okean. Bez nje bi se voda iz jednog okeana prelivala u drugi, tako da bi došlo do nesagledivih poplava. Još mnogo prije nego što su to ljudi otkrili, Allah je objavio ajet o dva mora koja se dodiruju, ali se ne miješaju.

… pustio je dva mora da se dodiruju; između njih je pregrada, i ona se ne miješaju. (Kur'an, Er-Rahman:19-20.)

On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio – jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka – a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio.  (Kur'an, El-Furkan:53.)

U moru živi najveći dio životinjskih rodova, a od bilja isključivo alge. One stvaraju hranu za ostale organizme u moru. Jedna vrsta algi – planktoni glavni su proizvođači kiseonika.

Mudri je Stvoritelj na Zemlji sve uvezao u jedan lanac.

Alge i mikroorganizmi na početku su tog lanca.

Zato čvrsto vjerujemo da je Allah apsolutni Gospodar svega. On svime upravlja, i neka Mu je slava i hvala!

 

Izvor: dr. Refik Ćatić, Vjeronauka za IV razred osnovne škole, El-Kalem, Sarajevo, 2005., str. 126-127.