Božiji poslanik Mūsā, a.s., IV dio
Božiji poslanik Mūsā, a.s., IV dio

Božiji poslanik Mūsā, a.s., IV dio


Mūsā postaje poslanik

Nakon ispunjenja ugovorenog roka od deset godina Mūsā, a.s., kreće sa svojom porodicom, ženom i dvoje djece, prema Egiptu. Jedne mračne i prohladne noći Mūsā, a.s., izgubio je pravac i nije bio siguran kojim putem treba dalje poći. Odluči se zaustaviti i sačekati jutro. Hladnoća je postajala sve snažnija, pa se Mūsā, a.s., zabrinu za svoju porodicu jer nikako nije uspijevao potpaliti vatru.  U tom trenutku, nedaleko od mjesta na kojem su se nalazili, ugledao je svjetlost koja mu je pružila nadu da će uspjeti olakšati svojoj čeljadi da lakše prebrode noć. Taj trenutak jasno je opisan na nekoliko mjesta u Kur'anu.

A da li je do tebe doprla vijest o Musau, kada je vatru ugledao pa čeljadi svojoj rekao: “Ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, možda ću vam nekakvu glavnju donijeti ili ću pored vatre naći nekoga ko će mi put pokazati.”  (Kur'an, Ta-Ha:9-10)

Mūsā, a.s., se žurno uputi prema vatri koju je zapazio, ali ne nađe tamo nikoga. Vatra je plamtjela, ali nije sagorijevala stablo, niti se smanjivala. Obuze ga zebnja od prizora koji je ugledao i poželi se udaljiti odatle, ali ga briga za porodicom zadrža. U tom začu glas koji umiri zebnju u njemu.

O Musa, Ja sam, uistinu, Gospodar tvoj! Izuj, zato, obuću svoju, ti si, doista, u blagoslovljenoj dolini Tuva. Tebe sam izabrao, zato ono što ti se objavljuje slušaj! Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio! Čas oživljenja će sigurno doći – od svakog ga tajim – kad će svaki čovjek prema trudu svome nagrađen ili kažnjen biti. I neka te zato nikako ne odvrati od vjerovanja u nj onaj koji u njega ne vjeruje i koji slijedi strast svoju, pa da budeš izgubljen.

(Kur'an, Ta-Ha:13-16)

Nakon ovih Božijih riječi uslijedile su i druge koje Mūsāa, a.s., obavještavaju o njegovoj poslaničkoj misiji i poslaničkim darovima kao ispomoć na tom putu.

A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa?”  “Ovo je moj štap” – odgovori on – “kojim se poštapam i kojim lišće ovcama svojim skidam, a služi mi i za druge potrebe.”  “Baci ga, o Musa!” – reče On.  I on ga baci, kad on – zmija koja mili. “Uzmi je i ne boj se” – reče On – “Mi ćemo je vratiti u ono što je bila prije.  I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruka će se pojaviti bijela, ali ne bolesna; i eto – znamenje drugo,  da ti pokažemo neka od Naših velikih čuda.  Idi faraonu jer je u zlu svaku mjeru prevršio!”

(Kur'an, Ta-Ha:17-24)

Idi faraonu, on se osilio, i reci: ‘Da li bi ti da se očistiš, da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?’ (Kur'an, An-Nazi'at: 17-19)

Međutim, Mūsā, a.s., se osjećao nesigurno u pogledu misije koja je pred njim stajala, budući da je iz Egipta pobjegao zbog ubistva jednog od faraonovih ljudi, ali i zbog govornih poteškoća kojih je bio svjestan. Iz tog razloga Mūsā, a.s., se obraća svome Gospodaru.

“Gospodaru moj” – reče – “ja sam ubio jednog njihovog čovjeka, pa se bojim da i oni mene ne ubiju. A moj brat Harun je rječitiji od mene, pa pošalji sa mnom i njega kao pomoćnika da potvrđuje riječi moje, jer se bojim da me ne nazovu lašcem.”   (Kur'an, Qasas:33-34)

“Gospodaru moj” – reče Musa – “učini prostranim prsa moja i olakšaj zadatak moj; odriješi uzao sa jezika moga  da bi razumjeli govor moj i podaj mi za pomoćnika iz porodice moje  Haruna, brata mog; osnaži me njime i učini drûgom u zadatku mome, da bismo Te mnogo hvalili  i da bismo Te mnogo spominjali, Ti, uistinu, znaš za nas.”  (Kur'an, Ta-Ha:25-35)

Allah, Milostivi, Samilosni, odazva se molbi Mūsā, a.s.

“Pomoći ćemo te bratom tvojim” – reče On – “i obojici ćemo vlast dati, pa vam se oni neće usuditi prići; s Našim znamenjima, vas dvojica i oni koji vas budu slijedili, postaćete pobjednici.”   (Kur'an, Qasas:35)

Zatim se Mūsā, a.s., vrati svojoj porodici noseći im neočekivane vijesti o poslanstvu, ali i pūtu i zadatku koji je pred njima.

(Sljedeći dio pripovijesti o Mūsā, a.s., nalazi se u našoj rubrici Multimedija pod naslovom Mūsā, a.s., i faraon.) 


Korištena literatura

Korkut, Besim, Prevod značenja Kur'ana, http://majkaidijete.ba/religija/kuran/kuran

Beranik, Muhammed Ahmed, Plejada izabranih, Odbor Islamske zajednice Visoko, Visoko, 1991., s arapskog preveo: Mehmedalija Hadžić, 260 str.

Priredila: hfz Aida Kadrija