Broj četrdeset u Kur'anu
Broj četrdeset u Kur'anu

Broj četrdeset u Kur'anu

Broj četrdeset zauzima posebno mjesto u islamskoj religiji i tradiciji.

Ovaj broj spomenut je u Kur'anu u tri različita konteksta:

1. Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci. A kad dospije u muževno doba i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: “Gospodaru moj, dozvoli Mi da Ti budem zahvalan na blagodati koju si darovao meni i roditeljima mojim, i pomozi mi da činim dobra djela kojima ćeš zadovoljan biti, i učini dobrim potomke moje; ja se, zaista, kajem i odan sam Tebi.” (Al-Ahqaf:15.)

2. “Četrdeset godina oni će zemljom lutati” – reče On – “jer će im Sveta zemlja zabranjena biti, a ti ne tuguj za narodom grješnim!” (Al-Ma’ida:26.)

3. Mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni trideset noći, i dopunismo ih još sa deset, pa se vrijeme koje je odredio Gospodar njegov ispuni za četrdeset noći. A Musa je bio rekao bratu svome Harunu: “Zastupaj me u narodu mome, i red pravi i ne slijedi puteve onih koji su smutljivci!” (Al-‘Araf:142.)

Tumačenja citiranih ajeta su različita. Sva ukazuju na specifičnost broja četrdeset.

Smatra se da u dobi od četrdeset godina čovjek dostiže svoju zrelost. Mnogi komentatori smatraju da su čovjekove mentalne sposobnosti savršene u dobi od četrdeset godina budući da je i Uzvišeni Bog učinio Muhammeda, a.s., poslanikom u ovoj dobi.

Neki učenjaci poput Mulla Sadre smatraju da samo Božiji poslanici i vjerovjesnici poznaju istinsku tajnu broja četrdeset.

Muhammed, a.s., je rekao:

„Ko zapamti četrdeset hadisa bit će smatran mudracem na Sudnjem danu.“

 

 

Izvor: english.tebyan.net