Deklinacija – تصريف الأسماء
Deklinacija – تصريف الأسماء

Deklinacija – تصريف الأسماء

U arapskom jeziku postoje samo tri padeža:

– nominativ – ألرفع ,

– genitiv – ألجر i

– akuzativ – ألنصب .

Ovi padeži, po svojoj upotrebi, samo donekle odgovaraju našim istoimenim padežima, pa se stoga različito prevode na naš jezik. Preostali naši padeži izražavaju se na različite načine u arapskom jeziku.

Deklinacija može biti:

– potpuna i

– nepotpuna.

Tropadežne riječi (triptote) su one riječi koje se mijenjaju po potpunoj deklinaciji, odnosno koje imaju sva tri karakteristična padežna oblika. Neke riječi imaju isti padežni oblik za genitiv i akuzativ. Za njih kažemo da su dvopadežne (diptote), odnosno da je njihova deklinacija nepotpuna.

Potpuna deklinacija – ألمنصرف

Kod potpune deklinacije riječ u nominativu završava na tenvin –un ili na dammu, u genitivu na tenvin –in ili kesru, a u akuzativu na tenvin –en ili fethu.

Primjer:

vrata – بابٌ

nominativ

بابٌ

bābun

ألبابُ

el-bābu

genitiv

بابٍ

bābin

ألبابِ

el-bābi

akuzativ

باباً

bāben

ألبابَ

el-bābe

 

Nepotpuna deklinacija – غیر المنصر

Imena koja se u neodređenom vidu završavaju na dammu ne mogu imati sva tri padežna nastavka, odnosno imaju isti padežni oblik za genitiv i akuzativ. Ovo pravilo ne važi ukoliko se ovakva imena odrede.

Primjer:

pjesnici – شعراءُ

nominativ

شعراءُ

šu‘arā’u

ألشعراءُ

eš-šu‘arā’u

genitiv

شعراءَ

šu‘arā’e

ألشعراءِِ

eš-šu‘arā’i

akuzativ

شعراءَ

šu‘arā’e

ألشعراءَ

eš-šu‘arā’e

 

Imena koja se završavaju na –ā, –en i –in  takođe imaju nepotpunu deklinaciju.

One sa završecima na –en i –ā imaju za sve padeže isti oblik. Tako, na primjer, imenica مستشفىً (bolnica) je istog oblika u svim padežima, kao i imenica دنياَ (svijet). Ni određeni član neće imati uticaja na ove imenice, izuzev što će izgubiti nunaciju.

Međutim, imena koja se završavaju na –in mogu se deklinirati, ali na nešto drugačiji način od drugih imena nepotpune deklinacije. Nominativ i genitiv su isti, a akuzativ je taj koji se razlikuje.

Primjer:

sudija – قاضٍ

nominativ

قاضٍ

qāḍin

ألقاضيِ

el-qāḍī

genitiv

قاضٍ

qāḍin

ألقاضيِ

el-qāḍī

akuzativ

قاضياً

qāḍijen

ألقاضِيَ

el-qāḍije