Dova Ibrahima, a.s.
Dova Ibrahima, a.s.

Dova Ibrahima, a.s.

Kada bi ujutro ustajao, Ibrahim, a.s., učio je:

Allahumme inne haza halkun džedidun fef-tah-hu alejje bi taatike vah-timhu li bi magfiretike ve ridvanike verzukni fihi haseneten takbeluha minni ve zekkiha ve daiifha li ve ma amiltu fihi min sejji-etin fagfirha li inneke gafurun rahimun vedudun kerim.

„Allahu moj, ovo je novo stvaranje pa učini mi ga da otpočne s pokornošću Tebi i da završi Tvojim oprostom i Tvojim zadovoljstvom! Opskrbi me u njemu dobrim djelima koja ćeš primiti od mene; pročisti ih i uvećaj mi ih! A loše djelo koje u njemu uradim, oprosti mi ga, jer Ti si, zaista, Onaj Koji prašta, Milostivi, Koji mnogo voli, Plemeniti.“

Onaj koji ujutro bude učio ovu dovu izvršio je zahvalu toga dana.

 

Izvor: Ebu Hamid el-Gazali, Ihjau ulumid-din, knjiga 2, Bookline d.o.o., Sarajevo, 2004, str. 387.