Dova poslije hatme Kur'ana
Dova poslije hatme Kur'ana

Dova poslije hatme Kur'ana


Pohvalno je da se osoba kojoj Allah, dž.š., omogući da prouči cijeli Kur'an, zahvali svome Gospodaru, učini Mu dovu i Njemu se skrušeno obrati. Imam En-Nevevi navodi: „Vrlo je lijepo da se nakon završetka hatme prouči dova.“[1] On, također, kaže: „Veoma je pohvalno prisustvovati završetku hatme.“[2]

Et-Taberani prenosi od Sabita da bi Enes ibn Malik, kada bi htio završiti hatmu, sakupio svoju porodicu i proučio im dovu.“[3]

Od Mudžahida se prenosi da je rekao: „Ashabi su se okupljali radi hatme Kur'ana i govorili: ‘Spušta se rahmet.'“[4] Od Sufjana es-Sevrija se prenosi da je rekao: „Kad čovjek učini hatmu, melek ga poljubi između očiju.“[5]

Dragi muslimanu, pazi na taj mubarek  trenutak u kojem se spušta rahmet; okupi svoju porodicu i zamoli Allaha da postigneš hajr i bereket!

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Pristup Kur'anu, priručnik za kiraet, El-Kalem, Sarajevo, 2010, str. 39-40.

[1] El-Ezkar, 156; Et-Tibjan, 126.

[2] Et-Tibjan, 125.

[3] Hadis prenosi Et-Taberani sa vjerodostojnim prenosiocima, kako to kaže El-Hejsemi u djelu Medžme'u-z- zeva'id,7/175.

[4] El-Ezkar, 156.

[5] El-Mudžalesetu ve dževahiru-l-‘ilm, 2/259.