Dova pri izlasku iz kuće
Dova pri izlasku iz kuće

Dova pri izlasku iz kuće

Enes b. Malik, r.a., veli da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:

„Kada čovjek izađe iz svoje kuće i rekne

Bismillahi tevekkeltu alallahi ve la havle ve la kuvvete illa billahi (U ime Allaha, oslanjam se na Allaha, nema moći niti snage bez Allaha) –

rekne mu se: – Dovoljno ti je, upućen si i zaštićen; i šejtan pobjegne od njega.“

Hadis bilježi Tirmizi i veli da je hasen, te Nesai, Ibn Hiban, koji veli da je sahih. Bilježi ga i Ebu Davud i na kraju dodaje:

„…šejtan tada kaže: – Kako ćeš sa čovjekom koji je upućen, zaštićen i sačuvan?“

 

Izvor: Hafiz Abdul-Azim ibn Abdul-Kavijj El-Munziri, Et-tergibu vet-terhib, poticaji i upozorenja, Muhtesar Ibn Hadžer el-Askalani, Bookline, Sarajevo, 2004, str. 342., prevod: dr. Sulejman Topljak