Dova za bol u tetivi koljena i tabana
Dova za bol u tetivi koljena i tabana

Dova za bol u tetivi koljena i tabana


Abu Atab Abdullah ibn Bistam prenio je od Ibrahima ibn Muhammeda al-Awdija, ovaj od Safwana al-Džammala, od Džafera ibn Muhammeda, od njegova oca, od Ali ibn Husejna – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Čovjek se požalio Abu Abdillahu Husejn ibn Aliju – mir neka je na nj: ‘O sine Allahova Poslanika, muči me bol tetive koljena i sprečava me da stojim na namazu.’ On mu reče: ‘A šta te sprječava da učiš dovu?’ Ovaj odgovori: ‘Ali ne znam koju.’ Imam reče: ‘Kada te snađe bol, stavi svoju ruku na koljeno i reci: U ime Allaha i sa Allahom, mir neka je na Allahova Poslanika i neka je blagoslov Allahov na njega i njegovu porodicu. A onda prouči ovaj ajet: Oni ne veličaju Allaha onako kako Ga treba veličati; a čitava Zemlja će na Sudnjem danu u vlasti njegovoj biti, a Nebesa će u desnici Njegovoj smotana biti. Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje njemu smatraju ravnim.’ (Kur'an, 39:67) Čovjek je postupio po preporuci i Uzvišeni Allah ga je izliječio.”

 

Dova za sve oteknute zglobove

 

Hasan ibn Salih al-Mahmudi prenio je od Abu Amr ibn Šimra, od Džabir ibn Jezida al-Džu'fija, od Muhammed ibn Ali ibn Husejna – mir neka je na nj – koji je rekao:

“O Džabire!” “Odgovorio sam: ‘Evo me tebi na usluzi, o sine Allahova Poslanika.’ On reče: ‘Za svaku oteklinu prouči kraj sure Al-Hašr: Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah – nema drugoga boga osim Njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostiv, Samilosni! On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostatka, Onaj koji svakog obezbjeđuje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na Nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri. (Kur'an, 59:21-24) Uči ovo tri puta nad oteklinom i ona će se povući ako Bog da. Potom uzmi nož i pređi njime preko otekline i izgovori: U ime Allaha, ja se utječem od nevolje, gvožđa i događaja koji donose žalost, od izbrušenog kamena i od korijena osušenog drveta, od drugih oteklina i od hrane i njenih sastavnih niti i od pića i njegove hladnoće. Prolazi, s Božijom voljom, neko vrijeme kroz ljude i stoku. U ime Allaha ja sam počeo, u ime Allaha ja završavam. Potom provuci nožem kroz zemlju.’”

 

Izvor: Imam Džafer es-Sadik,  Mudrosti islamske medicine, s engleskog preveo Ibrahim Avdić, fondacija Mulla Sadra u BiH, Sarajevo 2004.