Duhovna i moralna ljepota
Duhovna i moralna ljepota

Duhovna i moralna ljepota

Veoma značajna stvar koju bi svi, a posebno mladi, trebali imati na umu jeste to da ljepota čovjeka u očima islamskih predvodnika i bogougodnika nije isključivo u njegovoj prirodnoj ljepoti i vještačkom uljepšavanju, nego da su duhovna i moralna ljepota najvažniji stubovi ljepote čovjeka. Drugim riječima, potpunu i savršenu ljepotu čovjek će posjedovati onda kada njegovo tijelo i njegova duša, to jest i tjelesni i duhovni lik, budu lijepi.

Prirodna ljepota i vještačko uljepšavanje ukrašavaju vanjštinu čovjeka, ali znanje i lijep moral, kao najuzvišeniji i najsjajniji ukras koji pripada isključivo čovjeku, poklanjaju mu duhovnu ljepotu.

Iako izvanjska, tjelesna ljepota i uljepšavanje čine čovjeka omiljenim i voljenim u očima ljudi, ipak je najbolja ona ljepota koja je dostojna čovjeka kao uzvišenog bića, koja mu poklanja istinsko savršenstvo i istinsku veličinu, a to je ljepota znanja, lijepog morala i pohvalnih osobina ljudskog karaktera.

Ali, mir neka je na njega, rekao je:

Prednost čovjeka je u njegovom razumu, a ljepota njegova je u njegovoj čestitosti.[1]

Prenosi se da je Ali, mir neka je na njega, također rekao:

Ukras znanja za čovjeka je ljepota koja se ne može skriti i rod kojemu se ne može napakostiti.[2]

Imam Ebu Muhammed Askeri, mir neka je na njega, je rekao:

Ljepota lica je ukras vanj­štine čovjeka, a ljepota razuma je ljepota njegove nutrine.[3]

U islamskim predajama, kao i u dovama, veoma se često riječ ljepota ponavlja u značenju svojstva Uzvišenog Boga. Božije evlije su dozivali Boga njegovim lijepim svojstvima.

Prenosi se da je Imam Sadik, mir neka je na njega, rekao:

Zapovjednik pravovjernih (Ali, mir neka je na njega) je rekao: „Bog je lijep i voli ljepotu, a voli i da vidi tragove svojih blagodati na svom robu.“[4]

 

Izvor: Muhammed Taqi Falsafi, Mladi, razum i osjećanja, svezak 1, Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011., str. 34, preveo s perzijskog: Nihad Čamdžić[1] Gureru-l-hikem, str. 759.

[2] Isto, str. 54.

[3] Biharu-l-envar, sv. 1., str. 32.

[4] Kafi, sv. 6., str. 438.