Dvoličnost
Dvoličnost

Dvoličnost

Učinio je da kao posljedica u njihova srca uđe licemjerje do dana kada će Ga susresti zato što su radili suprotno od onoga što su Allahu obećali i zato što su lagali.[1]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Dvoličnost počinje kao jedna crna tačka. Kad god dvoličnost poraste, uveća se i ta tačka, a kada se dvoličnost upotpuni, srce postane crno.”[2]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Licemjerstvo je brat mnogoboštva.”[3]

“Kako li je loše za čovjeka da vanjštinom bude pristojan, a u sebi prijetvoran (dvoličan).”[4]

“Licemjerstvo dolazi iz niskosti koju čovjek nalazi u sebi.”[5]

Svojstva licemjera

Licemjeri nastoje prevariti Allaha, a ustvari On njih obmanjuje. Kada ustaju da namaz obave, lijeno se dižu, pokazuju se pred svijetom, a Allaha ne spominju osim neznatno; neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili onima. A onome koga Allah u zabludu odvede – ti nikada nećeš naći puta.[6]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Licemjer je onaj koji kada obeća – ne održi obećanje, kada radi – pogriješi, kada govori – laže, kada mu se povjeri – iznevjeri, kada bude opskrbljen – nepromišljen je, a kada bude spriječen od opskrbe – očajan je.”[7]

“Licemjer raspolaže svojim očima: plače kad god zaželi.”[8]

“Licemjeri imaju obilježja pomoću kojih se raspoznaju: pozdrav im je prokletstvo, prejedaju se, plijen su im prevare, ne približavaju se džamijama, osim kada moraju, namaz obavljaju na kraju namaskog vremena, smatraju se velikim tako da se ni s kim ne zbližavaju niti se ko zbližava s njima, noću su mrtvi poput suhog drveća, a danju se nadignu da raspravljaju i galame.”[9]

“Onaj čija se tajnost ne slaže s pojavnošću licemjer je, bez obzira o kome je riječ.”[10]

“Kada skrušenost tijela nadjača skrušenost srca, to je za nas licemjerstvo.”[11]

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Licemjer kada gleda – to je radi zabave, kada šuti – to je popraćeno nemarnošću, kada govori – to je beskorisno, kada se obogati – postane obijestan, kada se nađe u tegobama – jadikuje, lahko se rasrdi, teško zadovolji, zbog sitnice se ljuti na Boga, a ne zadovoljava ga ni ako mu je dato mnogo, u glavi smišlja velika zla, a neka od njih i provodi, kaje se kada ne učini kakvo zlo.”[12]

“Čak i kada bi udario sabljom po nosu vjernika, kako bi me mrzio – on me ne bi zamrzio; a i da obaspem licemjera svim dobrima Ovoga svijeta, kako bi me volio – on me ne bi zavolio. To je zbog toga što je to određenje Božije izrečeno riječima Poslanikovim: ‘O Ali, ne mrzi te vjernik, a ne voli te licemjer!’”[13]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim, je rekao:

“Licemjer zabranjuje, ali sam ne prihvata zabranu, naređuje ono što sam ne radi, kada stane na namaz – osvrće se, kada čini rukue – poput ovce se sklupča, kada čini sedždu – lupa o tlo, kada sjedi – odiže straga noge, kada padne noć – najvažnija mu je stvar hrana, a nije ni postio, kada ustane – misli na spavanje, a nije bdio u praskozorje, ako ti priča – laže, ako ti obeća – ne održi, ako mu nešto povjeriš – iznevjeri te, ako mu se suprotstaviš – ružno priča o tebi iza leđa.”[14]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao:

“Četiri su znaka licemjerja: tvrdoća srca, suhoća očiju, istrajavanje na grijehu i pohlepa za Dunjalukom.”[15]

Najočitiji licemjeri

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Najočitiji licemjeri su oni koji naređuju pokornost, ali ne rade u skladu s njom, koji sprječavaju griješenje, ali sami ga se ne klone.”[16]

“Najlicemjerniji ljudi su oni što naređuju pokornost, ali sami nisu pokorni, i sprječavaju griješenje, ali sami ga se ne klone.”[17]

 Čuvanje od rječitih licemjera

Imam Ali, mir s njim, je rekao:

“Rekao mi je Poslanik, s.a.v.a.: ‘Ja se za svoj ummet ne plašim od vjernika i idolopoklonika. Od vjernika zato što ga Allah sprječava vjerom u Njega, a idolopoklonika jer će ga Allah savladati zbog idolopoklonstva. Međutim, plašim se za vas od svakog dvoličnog u srcu, a rječita jezika: govori ono što vi volite, a čini ono što vi ne volite.”[18]

Proživljenje licemjera i njihova sudbina

Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.[19]

Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš pomagača naći.[20]

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Na Sudnjem danu licemjer će doći tako što će mu jedan jezik visiti s prednje, a drugi sa zadnje strane vrata. Iz njega će siktati vatra koja će mu pržiti tijelo. Zatim će biti rečeno: ‘Ovaj je na Dunjaluku imao dva lica i dva jezika, po tome će biti poznat na Sudnjem danu.’”[21]

“Dvoličnjak Ovoga svijeta pojavit će se naSudnjem danu sa dvama licima od vatre.”[22]

Čime se uništava licemjerje

Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

“Salavat na mene i moj Ehli-bejt uništava licemjerje.”[23]

“Povisite glas kada donosite salavat na mene, to uništava licemjerje.”[24]

 

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera mudrosti, Izbor iz zbirke hadisa, svezak 4, (sa arapskog preveo: Ertan Basarik), Fondacija „Mulla Sadra“ u BiH, Sarajevo, 2012, str. 153-155.[1] Et-Tevbe, 77.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 1734.

[3] Gureru-l-hikem, 483.

[4] Isto, 9559.

[5] Isto, 9988.

[6] En-Nisa, 142-143.

[7] El-Bihar, 72/207/8.

[8] Kenzu-l-‘ummal, 854.

[9] Isto, 862.

[10] El-Bihar, 72/207/8.

[11] El-Kafi, 2/396/6.

[12] Tuhafu-l-‘ukul, 212.

[13] Nehdžu-l-belaga, mudrost 45.

[14] Emali-s-Saduk, 12/399.

[15] El-Ihtisas, 228.

[16] Gureru-l-hikem, 3214.

[17] Isto, 3209.

[18] Nehdžu-l-belaga, pismo 27.

[19] Et-Tevbe, 68.

[20] En-Nisa, 145.

[21] El-Hisal, 38/16.

[22] Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/603/3.

[23] El-Kafi, 2/492/8.

[24] Isto, 2/493/13.