Fadileti (dobrobiti) druženja s Kur’anom
Fadileti (dobrobiti) druženja s Kur’anom

Fadileti (dobrobiti) druženja s Kur’anom

Razmišljanje o Allahovim ajetima je nedvojbeno čin ibadeta koji osobu približava Uzvišenom Allahu. Ovo razmišljanje nije lahkomisleno i besciljno razmišljanje. Naprotiv, ono uključuje izučavanje klasičnog tumačenja  ajeta o kojima se razmišlja.

Ni jedna druga knjiga, zaista, nije poput Allahove Knjige koja je Njegov vječni govor, (a ne Njegovo stvorenje), koja je priručnik za život i smrt kao i za ono što slijedi poslije toga. Stoga, Allahova Knjiga zaslužuje proučavanje koje je pažljivije od proučavanja bilo čijeg drugog govora. Ovakvo proučavanje iziskuje potrebu da se čitalac vrati na rane predaje onih koji su bili svjedoci objave i koji su čuli njeno objašnjenje od onoga koji je poslan od Allaha s.v.t. da kazuje i objasni Njegove riječi čitavom ljudskom rodu, s.a.v.a. Jer ukoliko osoba pokuša prosuđivati značenje ajeta bez predhodog izučavanja povoda objave te pojašnjenja datih od strane Poslanika, s.a.v.a., iskvarenost vremena u kojem ta osoba živi, njeno nepoznavanje na šta se ajeti odnose, i neposjedovanje razumijevanja koje su imale rane generacija muslimana, će zasigurno dovesti do pogrešnog razumijevanja Allahovih riječi te će stoga osoba otići na stranputicu smatrajući da ispravno robuje Allahu.

Zbog ovoga, svaki iskreni musliman koji se učeći Kur’an i razmišljajući o njemu nada Allahovoj ljubavi treba čvrsto držati značenja koja nam je pojasnio Poslanik s.a.v.a., zatim njegovi ashabi, oni koji su došli odmah poslije njih te rani islamski učenjaci.

Uz ovo, dragi brate i sestro u Islamu, znaj da učenje Kur’ana i razmišljanje o njemu, te redovno odvajanje vremena za njegovo izučavanje i primjenu, ima ogromne dobrobiti (fadilete) u životu na ovom i na onom svijetu. Stoga, pogledajmo sada nekoliko tih fadileta kako bismo se još čvršće vezali za Allahove veličanstvene riječi. Svaka od ovih dobrobiti je sama za sebe dovoljan podsticaj za klonjenje lijenosti i posvećivanje Kur’anu.

1 . Učenje Kur’ana i razmišljanje o njemu upotpunjuje jednu islamsku dužnost

Poslanik s.a.v.a. je zaista u ovoj svojoj izjavi sumirao (sažeo) naš Din:

“Din je nasiha (iskrenost, otvorenost, poštenje)!” “Na ovo smo mi”, prenosi Tamim ibn Avs, upitali: “Prema kome?” On odgovori: “Prema Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama ljudi, i običnom narodu.” (Hadis prenosi Muslim)

Nasiha (poštenje) koje smo dužni prema Allahovoj Knjizi uključuje redovno čitanje, učenje pravila tedžvida i lijepog recitovanja, izučavanje njenog tumačenja i povoda objave, svjedočenje da je ona Istina i savršen Allahov govor a ne njegovo stvorenje, zatim poštivanje prema njoj i njeno čuvanje, pridržavanje njenih naredbi i zabrana koje se u njoj nalaze, podučavanje drugih njoj kao i pozivanje ka njoj.

Dakle, čitanjem i razmišljenjem o Kur’anu, insan ispunjava svoju obavezu i za to je nagrađen. Nakon izvršavanja ove obaveze, Kur’an na Sudnjem Danu postaje dokaz u korist insana! To je druga dobrobit koju dobijamo prihvatanjem ove Plemenite Knjige.

2 . Kur’an će na Sudnjem Danu biti dokaz u našu korist

Ovo zaključujemo iz Poslanikove, s.a.v.a. izjave:

“A Kur’an je dokaz ili u vašu korist ili na vašu štetu.”  (Hadis prenosi Muslim)

Dakle, sa ovim dokazom, Allahovom Knjigom, će se desiti jedna od sledeće dvije stvari. Ili će svjedočiti u našu korist, ili će biti dokaz protiv nas na Dan u kojem će nam biti potrebno svako dobro djelo. Ukoliko naš odnos sa Kur’anom ne bude među našim dobrim djelima, onda će taj Allahov govor zaisigurno biti dokaz protiv nas. A ko bi mogao biti spašen od užasa tog Dana ukoliko Allahov vlastiti govor bude protiv njega?

Pažljivo razmisli, dragi brate i sestro u Islamu, o svojoj poziciji u odnosu na Kur’an! Da li ga zapostavljaš i da li mu protivriječiš nehajno postupajući prema njegovim naredbama i zabranama? Da li se nad njegovim tekstom ikada duboko zamisliš? Da li će on na Sudnjem Danu da bude na tvojoj strani?

O Allahu! Molimo Te, Tvojim savršenim govorom i Tvojim lijepim imenima i atributima, da učiniš da Kur’an bude dokaz u našu korist! O Allahu! Ne daj da Kur’an toga Dana bude dokaz protiv nas, i sačuvaj nas patnje u vatri! Jer ukoliko Allah, s.v.t. Kur’an učini dokazom za a ne protiv nas, onda će Kur’an, također, biti naš zagovornik kada zagovaranja neće biti osim po Njegovom, s.v.t. odobrenju.

3 . Kur’an će se za nas zalagati na Sudnjem Danu

Dokaz:

Ebu Ummame prenosi da je Posanik, s.a.v.a. rekao: “Čitajte Kur’an, jer će on zbilja doći na Sudnjem Danu i zagovarati (oprost kod Allaha) za one koji su se s njim družili.”  (Hadis prenosi Muslim)

4 . Biti ćemo najbolji među ljudima

Prenosi se da je Poslanik, s.a.v.a. rekao: “Najbolji među vama su oni koji nauče Kur’an i druge njemu podučavaju.” (Hadis prenosi Buhari)

5 . Učači Kur’ana će biti u društvu časnih i poslušnih meleka

Majka vjernika, Aiša prenosi od Poslanika, s.a.v.a.:

“Zaista će onaj ko Kur’an uči lijepo, tečno i tačno biti u društvu časnih i poslušnih meleka. (Hadis prenose Buhari i Muslim)

Dakle, dragi brate i sestro u Islamu, ne dozvoli da te šejtan zavede lažnim izgovorima kao što su ‘ja nisam Arap’ ili ‘arapski nije moj jezik’. Ovaj hadis je jasan dokaz protiv ovakvih došaptavanja. Posveti se Allahovoj Knjizi bio (bila) Arap ili ne. Izgovora nema i put ka prihvatanju Allahove Knjige ti je raskrčen. Nema mjesta ustezanju i nalaženju opravdanja. Siguran sam da ćeš prestati oklijevati u svojoj odluci da si nađes učitelja ili grupu sa kojom bi izučavao/la Kur’an kada uskoro čuješ posljednju, i možda najveću, blagodat učenja i razmišljanja o Kur’anu…

6 . Naš položaj u Džennetu će biti određen na osnovu obima memorisanih ajeta Kur’ana

Abdullah ibn Amr ibn As je čuo Poslanika, s.a.v.a. kako kaže: “Reci će se onome ko se družio sa Kur’anom: ‘Čitaj i uzdiži se (kroz deredže – stepene – Dženneta) i uljepšavaj svoj glas kao što si to činio dok si bio na Dunjaluku! Jer zaista će tvoje mjesto u Džennetu biti mjesto do kojeg stigneš pri učenju posljednjeg ajeta.’” (Prenose Ebu Davud i Tirmizi)

7 . Kur’an nas vodi ka Džennetu

Poslanik, s.a.v.a. je rekao: “Kur’an je posrednik kome je dato pravo zalaganja i u njega se s pravom vjeruje kao u istinu. Ko god Kur’an stavi ispred sebe, on će ga voditi Džennetu, a ko god ga stavi iza sebe, on će ga odvesti u džehennemsku vatru.”

Znaj brate i sestro da se ovih sedam blagodati može postići samo kroz iskrenu predanost Allahovoj Knjizi i to ne kroz izjave poput “Ja volim Kur’an. On je divan!”, nego iskrenim srcem vezanim za Allahovu Knjigu, srcem uz koje tijelo i jezik slijede ovu vezanost. Budi svestan/na brate i sestro da su navedene blagodati samo neke od mnogobrojnih blagodati za koje saznajemo iz Kur’ana i zbirki hadisa. Među onim blagodatima koje nismo spomenuli su zagovorništvo koje će kur’anske sure činiti za nas u kaburu, zatim kur’anska moć liječenja, osjećaj odmora i relaksacije kojeg Kur’an pruža našim srcima itd.

 A Allah najbolje zna.

 

IZVOR: http://quran.al-shia.org/bos/