Jedina sura u Kur'anu nazvana po islamskom šartu
Jedina sura u Kur'anu nazvana po islamskom šartu

Jedina sura u Kur'anu nazvana po islamskom šartu

Kako se zove jedina sura u Kur'anu koja nosi ime po nekom od temelja islama?

Ta sura se zove El-Hadž i ime nosi po časnom ibadetu hadžu.

Kao što znamo, islam ima pet temelja: šehadet (da nema boga osim Allaha, dž.š., i da je Muhammed, a.s., Njegov rob i poslanik), namaz, post, zekat i hadž.

El-Hadž je medinska sura, mada je jednim dijelom objavljena u Mekki. Ima 78 ajeta.

Od prvog ajeta, sura El-Hadž nam skreće pažnju na Sudnji dan, proživljenje i sakupljanje ljudi pred Allahom, dž.š., da bi kasniji ajeti bili vezani za borbu na Božijem putu, te na skrušenost i poniznost pred Allahom, dž.š. Ova sura nas obavještava da sve što je na nebesima i Zemlji čini sedždu Allahu. 

Pitanje je kakva je međusobna veza ovih stvari s hadžom, islamskim obredom? 

Kada čovjek obavlja veličanstveni ibadet hadža, shvatit će poruku koju je Allah, dž.š., poslao preko sure El-Hadž, jer je to ibadet koji ima nezamjenjivu ulogu u izgradnji i odgoju ummeta.

Sura se obraća vjerniku i vjernici s porukom da se potrude da obave hadž ispravno, poput Muhammeda, a.s., kako bi se odgojili i usvojili plemenita načela koja ova sura njeguje. 

Sura započinje s podsjećanjem na Sudnji dan: O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! (El-Hadž, 1), a većina hadžijskih obreda podsjeća na Sudnji dan. 

Allah, dž.š., na kraju sure El-Hadž kaže: I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On vas je odabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima… (El-Hadž, 78)

Kao što poznati predavač Nouman Ali Khan ističe, citirani ajet ukazuje na to da je svaka osoba koja je počašćena s riječima šehadeta odabrana od strane Allaha.

To što smo muslimani se nije desilo slučajno, već je Allahova blagodat i znak dobrote u našim srcima. Allah vidi nešto u ljudima šehadeta La ilahe illallah, i to je razlog zbog kojeg su odabrani. Zato ni jedan musliman/ka nemaju pravo reći za sebe: „Ne vrijedim ništa“, ili „Nemam vrijednosti“, jer Allah sam kaže za svakog člana ovog ummeta: On vas je odabrao… (El-Hadž, 78).

 

Izvor: Nedim Botić / www.preporod.com