Kakav naš odnos treba da bude prema sljedbenicima drugih Knjiga
Kakav naš odnos treba da bude prema sljedbenicima drugih Knjiga

Kakav naš odnos treba da bude prema sljedbenicima drugih Knjiga


Autor: Mirsad Mahmutović

U spomenutom poglavlju Ša'bi kaže: ”Nije dozvoljeno svjedočenje pristalica drugih vjera, jednih protiv drugih, na temelju riječi objavljenih do Allaha”, a Ebu Hurejre je naveo prednji hadis.

medina-poslanik

‘Ne Vjerujte pristalicama drugih Knjiga, niti ih ugonite u laž!

Kažite: ‘Vjerujemo u Allaha i ono što je objavljeno.”

Porijeklo hadisa
Ovaj hadis prenosi imam Buharija od Ebu Hurejre, radijallahu anuhu.

Povod nastanka

U Buharijinom Sahihu ima jedno posebno poglavlje naslobljeno: ”Od idolopoklonika se neće tražiti svjedočenje a ni drugo što” , i ovo ukazuje na važnost teme koja je predmet naše pažnje.

U spomenutom poglavlju Ša'bi kaže: ”Nije dozvoljeno svjedočenje pristalica drugih vjera, jednih protiv drugih, na temelju riječi objavljenih do Allaha”, a Ebu Hurejre je naveo prednji hadis.

Komentar:
Ovdje nas Poslanik upozorava na ozbiljnost i obazrivost kada je riječ o kontaktima s drugim narodima. Osnovno načelo islamskog vjerovanja jeste prihvatanje i priznavanje svih Božijih poslanika, od Adema do Muhammeda, alejhis-selam. To je kod muslimana uslov za prolaznicu u Islam. Ne može niko biti musliman ako ne poštuje ono pravilo. Da li je to tako kod sljedbenika drugih vjera i drugih naroda? Ako oni priznaju Muhammeda, alejhis-selam, kao Allahovog poslanika, onda nema dileme, sve je jasno i prihvatljivo. Međutim, ako oni to ne prihvataju, onda čemu polemika, čemu dijalog? U takvom stanju najbolje je neka svako ostane na principima svoje vjere, pa će dragi Bog svima presuditi.

Allah, dželle šanuhu, kaže: Reci: ”Mi vjerujemo u Allaha, i ono što je objavljeno nama, i u ono što je objavljeno Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i potomcima njihovim, i ono što je od Allaha dato Musau i Isao, i ono što je drugim poslanicima od Gospodara njihova objavljeno. Mi ne pravimo razliku i ne izdvajamo nijednog od njih, i mi se Allahu predajemo. ”(El-Bekara, 136.)

Svi Allahovi poslanici su povezivali u vjere Jednog Boga, i koje slijedio njihov poziv i koje pravilno vođen od svojih predvodnika i tumača vjere morao je priznati sve vjerovjesnike. A oni koji to ipak nisu spremni učiniti, nemaju dobre namjere i njihov poziv za dijalog postaje upitan.

Ako oni budu vjerovali onako kako ste vi vjerovali, tad su oni na Pravome putu, ako leđa pravoj vjeri okrenu tad se oni istini suprotstavljaju. Allah ti je dovoljan zaštitnik protiv njih. On sve čuje i sve zna. (El-Bekara 137)

Ovo je utjeha od strane Stvoritelja i ona nam ne dozvoljava da budemo očajni, ako neki ne shvataju suštinsku poruku Boga.

I konačno, ako se ne može doći do iskrenog dijaloga i ako se ne može naći put do zajedničke riječi onda slijedi ovo: Vama vaša vjera, a meni moja. (El-Kafirun,6)

Izvor: Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa