Kako je lijepa moja škola!
Kako je lijepa moja škola!

Kako je lijepa moja škola!

Naučimo da kažemo ponešto o svojoj školi, o njenim prostorijama, ljudima koji u njoj rade kao i o tome što mi u njoj radimo! Kao i uvijek, radi lakšeg usvajanja i praćenja ponuđenog sadržaja na video zapisu, spomenute riječi smo dodatno obradili, pri tome nastojeći ih zapisati latiničnim pismom na što jednostavniji način.

 

El-vahdetu-l-hāmise

Mā edžmele medresetī!

Istemi‘a summe reddid!

Zālike mat‘am.

Tilke kā‘ah.

Mel‘abun

Mektebetun

Mat‘amun

Idāretun

Sāhatun

Kā‘atun

Tehaddes!

Ene Nūrūl.

Ākulu fi-l-mat‘am.

Edrusu fi-l-fasl.

El‘abu fi-l-mel‘ab.

Akreu fi-l-mektebe.

Istemi‘a summe reddid!

El-mu‘alimu ju‘allimu-d-ders.

El-‘āmiletu teknusu-l-kumāme.

El-bustanijju jezre‘u-l-ezhār.

El-hārisu jahrusu-l-medrese.

Ganni mean! 

Medresetī, medresetī

Hije džemīletun

Hije nezīfetun

Fihā edrusu

Fihā el‘abu

Uhibbuhā…uhibbuhā…

 

Lekcija 5.

Kako je lijepa moja škola!

Slušaj pa ponovi!

Ono je restoran.

Ono je sala.

Igralište

Biblioteka

Restoran

Uprava

Dvorište 

Sala

Pričaj!

Ja sam Nurul.

Jedem u restoranu.

Učim u razredu.

Igram se na igralištu.

Čitam u biblioteci.

Slušaj pa ponovi!

Učitelj drži čas (podučava lekciju).

Radnica mete otpatke.

Baštovan sadi cvijeće.

Čuvar čuva školu.

Pjevajmo zajedno!

Moja škola, moja škola

Ona je lijepa

Ona je čista

U njoj učim

U njoj se igram

Volim je…volim je…

 

 

Napomene:

Zālike i tilke su pokazne zamjenice. Prva se upotrebljava uz imenice muškog, a druga uz imenice ženskog roda. A kako prepoznati imenicu muškog, odnosno ženskog roda možete saznati u našoj Učilici u odjelku za gramatiku arapskog jezika.

Analizirajmo malo zadnju rečenicu. – Uhibbuhā. Habbe znači voliti. Uhibbu znači ja volim. A uhibbuhā znači (ja) volim nju. Nastavak –hā je zamjenički sufiks koji u rečenici ima ulogu objekta.