Koja je vrijednost voljeti u ime Allaha
Koja je vrijednost voljeti u ime Allaha

Koja je vrijednost voljeti u ime Allaha

Allahov Poslanik, a.s., je rekao: „Doista će Allah, na Sudnjem danu, reći: ‘Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime? Danas će biti u Mome hladu kada drugog hlada ne bude bilo.'“[1]

Pojašnjenje riječi:

– U Moje ime, tj. u ime Allahove moći iz pokornosti prema Njemu, a ne radi dunjalučkih interesa.

Savjeti i upute:

Nema sumnje da svaki čovjek ima krug svojih prijatelja koje voli, s kojima se druži i osjeća lijepo. Ako je ta veza i ljubav radi neke privremene dunjalučke dobrobiti, nerijetko nestankom te dobrobiti takva veza preraste u mržnju i svađu. Međutim, ako ta ljubav i veza bude isključivo radi Allaha, dž.š., takva veza će potrajati i na Dunjaluku i na Ahiretu. To nam potvrđuju Allahove riječi: Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili.[2]

Nešto najljepše jeste lijepo društvo u kojem se čovjek osjeća prijatno uz vjerne prijatelje koji će ga posavjetovati. Onaj ko svoje društvo bude volio isključivo u Allahovo ime, zaslužit će Allahovo zadovoljstvo na Sudnjem danu i bit će jedan od onih koje će Allah zakloniti u Svome hladu na dan kada drugog hlada ne bude bilo. Ova radosna vijest je spomenuta i u drugim hadisima pa ćemo navesti neke:

Muaz ibn Džebel, r.a., veli da je čuo Allahovog Poslanika, a.s., kada je rekao: „Uzvišeni Allah je rekao: ‘Moja je ljubav obavezna onima koji se vole radi Mene, koji se druže radi Mene i koji se posjećuju radi Mene.'“[3]

Ovo je najveća čast i poklon koji mogu dobiti svi koji se vole u Njegovo ime, koji se druže da bi zaslužili Njegovo zadovoljstvo i koji se posjećuju kako bi učvrstili bratsku vezu i iskrenu ljubav u Njegovo ime.

Ebu Hurejre, r.a., veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Sedmericu će Allah zakloniti u Svome hladu na dan kada drugog hlada neće biti…“, pa je između ostalih spomenuo i: „… i dva čovjeka koji se zavole u ima Allaha, druže se i rastave u Njegovo ime.“[4]

Tj. razlog njihovog druženja jeste ljubav u ime Allaha. To druženje će trajati dok se ne rastanu i jedan drugog vole iskreno u ima Allaha prilikom susreta i prilikom rastanka.[5]

Enes ibn Malik, r.a., veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kada se dva čovjeka zavole u ime Allaha, onaj koji bude više volio drugog i njega će Allah voljeti više.“[6]

Stoga, druži se s onim čije će se stanje pored tebe popraviti, čiji će ti savjet dobro doći kako bi što više dobra učinio i u čijem ćeš društvu učvrstiti svoju pokornost te da na kraju plod tog druženja bude Džennet.

Ako dođeš u neki narod, s najboljima se druži

A one najgore izbjegavaj da te kraj ne rastuži.

Allahov nas je Poslanik, a.s., obradovao viješću da će čovjek na Sudnjem danu biti proživljen u društvu onih koje voli, pa i ako bude na nižem stepenu od njih.

Ebu Zerr, r.a., prenosi da je rekao: „O Allahov Poslaniče, šta je s čovjekom koji zavoli neki narod, ali ne uspijeva raditi sve (od dobrih djela) što i oni rade?“ „O Ebu Zerre, bit ćeš sa onim koga voliš“, odgovorio mu je Poslanik, a.s. Na to mu reče: „Ja volim Allaha i Njegovog Poslanika.“ „Pa bit ćeš s onim koga voliš“, odgovori mu Poslanik, a.s.[7]

Od Ibn Mes'uda, r.a., se prenosi da je kazao: „Došao je neki čovjek kod Allahovog Poslanika, a.s., i upitao ga: ‘Allahov Poslaniče, šta kažeš o čovjeku koji je zavolio nekog, ali nije s njime otišao?’ Poslanik, a.s., mu je rekao: ‘Svako će biti s onim koga je volio!'“[8]

Enes, r.a., veli: „Neki čovjek je došao Allahovom Poslaniku, a.s., i rekao mu: ‘Kada će Sudnji dan?’ ‘A šta si pripremio za taj dan?’, upita ga Poslanik, a.s., a čovjek mu odgovori: ‘Ljubav prema Allahu i Njegovom Poslaniku.’ ‘Bit ćeš s onim koga voliš’, reče mu Poslanik, a.s.“ Na to je Enes rekao: „Nije nas ništa obradovalo kao Poslanikove, a.s., riječi: ‘Bit ćeš sa onim koga voliš.'“ Još je, r.a., rekao: „Ja volim Allahovog Poslanika, a.s., Ebu Bekra i Omera i nadam se da ću, u ime te ljubavi, bit s njima.“[9]

U tom kontekstu je imam Eš-Šafi, Allah mu se smilovao, napisao veoma lijepe stihove:

Volim dobre ljude, iako nisam jedan od njih

Ali se nadam da ću na taj način steći šefa'at

A ne volim one koji trguju a zarađuju grijehe

Iako nam je svima zarada slična.

Ako ovo kaže imam Eš-Šafi koji, kao što znamo, uživa velik ugled kojeg je izgradio na znanju i praksi, šta onda nas, koji smo svjesni svojih grijeha, sprečava da se otrijeznimo, počnemo se družiti s dobrim ljudima i ugledati se na njih u nadi da će nas Svevišnji na Sudnjem danu proživiti u njihovom društvu.

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Biseri Vjerovjesnikovih uputa, priručnik za IV razred medrese, El-Kalem, 2012, str. 59-62.[1] Bilježi ga Muslim, br. 2566.

[2] Ez-Zuhruf, 67.

[3] Bilježi ga Malik u El-Muvatta'u, 2/954.

[4] Bilježi ga El-Buhari, br. 660. i Muslim, br. 1031.

[5] Šerhu-n-nevevi ‘ala sahihi Muslim, 7/108.

[6] Bilježi ga Ibn Hibban u Sahihu, br. 566 i Et-Taberani u El-Evsatu sa dobrim i jakim nizom prenosilaca, kao što je rekao El-Munziri u Et-Tergibu ve et-terhibu, br. 4434.

[7] Bilježi ga Imam Ahmed, 5/156, Ed-Darimi, br. 2787, El-Buhari u El-Edebu-l-mufred, br. 351 i Ebu Davud, br. 5126 – ovo je njegova verzija. U podnožnoj napomeni Musneda kaže. „Niz prenosilaca mu je, na osnovu Muslimovih uvjeta, vjerodostojan.“

[8] Buhari, br. 6170 i Muslim, br. 2640.

[9] Bilježi ga El-Buhari, br. 3688 i 6167 i Muslim, br. 2639.