Kuća u Džennetu
Kuća u Džennetu

Kuća u Džennetu

Muslim bilježi od Ummu Habibe, žene Allahovog Poslanika, a.s., da je čula Vjerovjesnika kada je rekao: „Svakom će muslimanu koji iz dana u dan klanja 12 dobrovoljnih rekata, pored farza, Allah sagraditi kuću u Džennetu.“[1]

Savjeti i upute:

Ummu Habiba je čula ovaj hadis od Vjerovjesnika, a.s., te je rekla: „Nikad ih nisam izostavila nakon što sam čula o njima od Allahovog Poslanika, a.s.“ Također je ovaj hadis od Ummu Habibe čuo njen brat Anbesa ibn Ebu Sufjan, koji je bio tabi'in, pa se obradovao jer se u hadisu nalazi lijepa vijest koju je lahko sprovesti u djelo, pa je rekao: „Nisam ih izostavio nakon što sam čuo za njih od Ummu Habibe.“ Kada je kasnije prenosio ovaj hadis, svako ko bio ga čuo, obradovao bi se radosnom viješću i nastojao je to sprovesti u djelo u nadi da će ga Allah počastiti kućom u Džennetu – što predstavlja veliki uspjeh. Ujedno, svaki prenosilac ovog hadisa sproveo je u djelo njegov sadržaj s riječima: „Nikad ih nisam izostavio nakon što sam za njih čuo od svog šejha – tog i tog.“

Ovi sunneti su: dva rekata sabahskog sunneta, četri rekata prije podnevskog farza, dva rekata poslije podnevskog farza, dva rekata poslije akšamskog farza i dva rekata poslije jacijskog farza.

Nema sumnje da za redovno izvršavanje ovih dobrovoljnih namaza musliman ima veliku nagradu. Dobrovoljni namazi su potpora farzovima – kao što stoji u hadisu Ebu Hurejre, r.a., koji veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Prvo za što će čovjek polagati račun jeste namaz, pa ako on bude kako treba, uspio je i spašen je, a ako namaz ne bude kako treba, propao je i zažalit će. Ako čovjek ne bude imao dovoljno farzova, Gospodar, dž.š., reći će: ‘Pogledajte ima li Moj rob dobrovoljnih namaza pa da njima upotpuni ono što je propustio od farzova.’ I tako će se postupati s ostalim njegovim djelima.“[2]

Šta nas sprečava da pohrlimo i činimo ono što Milostivi voli i da se natječemo na polju dobrih djela zbog kojih ćemo steći ogromnu nagradu za mali trud.

Koja je to nagrada? To je kuća u Džennetu kod tvoga Svemoćnog Gospodara u kojem se nalazi ono što oko nije vidjelo, uho čulo i što nikom nikad na um nije palo.

Neuporediv je dunjalučki užitak, ukras i njegovi prolazni dvorci s vječnim uživanjem u vječnoj kući u društvu najboljih te pogled u Svemoćnog: Toga dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati.[3]

Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojim će vječno boraviti i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i naklonost Allahova veća je od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti![4]

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Biseri Vjerovjesnikovih uputa, priručnik za IV razred medrese, El-Kalem, 2012, str. 21-22.

 [1]Bilježi ga Muslim, br 728, Et-Tirmizi, br. 415., En-Nesa'i, 3/261, Ibn Madže, br. 1141 i Imam Ahmed u Musnedu, 6/327.

[2] Bilježi ga Et-Tirmizi, br. 413 i dodaje da je hadis hasen-garib.

[3] El-Kijame, 22-23.

[4] Et-Tevba, 72.