Kur'an kao mudžiza
Kur'an kao mudžiza

Kur'an kao mudžiza

Kur'an je po svom izrazu, savršenom stilu, retoričkoj vještini, poetskoj ljepoti i čistoti jezika, u vrijeme objave i kasnije, sve do danas, premašio sve književnike, prozaike i pjesnike.

Kroz četrnaest stoljeća Kur'an je zadržao autoritet najljepše i mislima najbogatije knjige, koja ljepotom izraza i veličinom misli podjednako zadovoljava i osvaja razum i srce, dakle, ono najvrednije u čovjeku.

Kur'an je najčitanija knjiga na svijetu. Recitovanje (učenje) njegovih sura i ajeta nikada ne prelazi u dosadu, ma koliko da se ponavljaju. Ako Kur'an sa razmišljanjem i razumijevanjem učimo ili slušamo, on nas uzdiže u višu duhovnu sferu, kada najjače osjećamo smisao svog življenja na ovom svijetu.

Po svom obliku, Kur'an nije ni pjesma ni proza. On je jedna vrsta mješavine pjesme i proze, dakle, književnog oblika koji nije bio uobičajen kod Arapa.

U kur'anskom izrazu prisutna je ljepota i savršenost stila kojima se bude najfinija osjećanja, ali je istina uvijek njihov cilj.

Kur'an je i sa svojom teorijom u četrnaest minulih vijekova, kao i danas, izazov pred naučnicima iz raznih oblasti nauke, a naročito pred sociolozima koji se interesuju za ovu knjigu zbog njenog učenja koje obuhvata čovjeka kao jedinku i čovjekovu zajednicu kao cjelinu.

Sociologe naročito zanima zajednica koju Kur'an zagovara, a u kojoj su pravda, sloboda i milosrđe osnovna načela, u kojoj nema privilegija ni za koga, u kojoj su vjera i savjest zajamčeni svima, jer je svaka vrsta prisile na vjerovanje ili nevjerovanje strogo zabranjena.

Kur'an je posebnu pažnju posvetio moralnoj čistoći braka i porodice. On je svojim propisima zaštitio svetost porodice i srodstva tražeći od bračnih drugova strogu bračnu vjernost, jer samo u takvom braku rođena djeca bit će sretna i normalno će se razvijati i rasti.

Važno je napomenuti da je Kur'an prije četrnaest stoljeća, kada su nauka i tehnika bili na vrlo niskom stepenu, objavio mnoge istine iz raznih oblasti nauke: fizike, hemije, biologije, embriologije, botanike, astronomije, prava, historije i dr. Kur'an objavom ovih naučnih istina, kao i istina iz metafizičkog svijeta (o Bogu, melekima, duši i sl.) ima cilj da izazove interes ljudi, da se upitaju, ko je taj što te istine otkriva i na njih poziva? Oni koji traže istinu, lahko će se uvjeriti da je te velike istine mogao znati i objasniti samo Sveznajući Tvorac svijeta, koji se sa Kur'anom kao Svojim pisanim zakonom i porukom javio čovječanstvu preko Muhammeda, a.s.

Kur'an je samo Božija riječ i Božija misao.

Muhammed, a.s., i svi mislioci i učenjaci svijeta i svi majstori pisane riječi, proze i pjesme, nisu sposobni sačiniti niti jedan pismeni sastav, koji bi ljepotom izraza i veličinom misli bio sličan najkraćoj kur'anskoj suri Ihlas ili Kevser, na primjer.

Uzvišeni Allah nas uči da su pogrešna pa i zlonamjerna mišljenja i tvrdnje da je Muhammed, a.s., izmislio i sastavio Kur'an i predstavio ga svijetu kao Božiji govor i Božiju misao, pa u tom smislu Allah, dž.š., veli:

Reci (Muhammede): „Kad bi se udružili i ljudi i džini da sastave knjigu kao ovaj Kur'an, ne bi u tom uspjeli, pa makar se u tom pomagali.“ (Isra, 88)

 

Izvor: Redžep Muminhodžić, Ta'limu-l-islam, El-Kalem, Zagreb, 1996, str. 40-41.