O Kur'anu (4)
O Kur'anu (4)

O Kur'anu (4)

U samom Kur'anu, Kur'an je nazvan raznim imenima. Kojim?

Kur'an, Furkan, Kitab, Zikr, Tenzil.

Značenje imena Furkān je „knjiga koja rastavlja istinu od neistine“. Kitab doslovno znači “knjiga”. Zikr  nosi značenje “opomena”, “spomen”, a Tenzil “spuštanje”, “objava”.

Osim ovih imena, neki islamski učenjaci navode još neka imena koja su u Kur'anu spomenuta, ali ne kao prava imena, već kao atributi Kur'ana. Od tih imena su: Nur (svjetlo), Mev'iza (savjet), Burhān (jasni dokaz), Hudā (uputa), Bejjān (jasno tumačenje), Hakīm (Mudri) itd.

Koliko kur'anskih sura je nazvano po poslanicima? Koje su to sure?

Šest. To su: Junus, Hud, Jusuf, Ibrahim, Muhammed, Nuh.

Sura Junus se nalazi u 11. džuzu, iza nje slijedi sura Hud koja započinje krajem istog džuza i nastavlja se u 12. džuzu. Odmah zatim slijedi sura Jusuf koja se nastavlja i kroz 13. džuz. U 13. džuzu se nalazi i sura Ibrahim, premda ne ide direktno iza sure Jusuf. Sura Muhammed se nalazi u 26. džuzu, a sura Nuh u 29. džuzu Kur'ana.

Nekoliko kur'anskih sura nazvano je po životinjama i insektima. Koje su to sure?

El-Bekara (Krava), El-En‘am (Stoka), En-Nahl (Pčele), En-Neml (Mravi), El-Ankebut (Pauk), El-Fil (Slon).

O nekim navedenim insektima i životinjama spomenute su razne činjenice i zanimljivosti koje današnja savremena nauka potvrđuje. Tako, na primjer, u suri En-Neml (Mravi) spominje se govor mrava:

I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni, i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče:

„O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!“

I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče:

„Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!“

Samo jedna sura u Kur'anu je nazvana imenom ženske osobe. Koja je to sura?

To je sura Merjem.

Merjem je jedina ženska osoba spomenuta imenom u Kur'anu. Ona je bila majka Božijeg poslanika Isaa, a.s., koji je bio poslanik prije Muhammeda, s.a.v.s. U Kur'anu se Isa, a.s., naziva imenom – Isa, sin Merjemin.

Za koju suru je Poslanik, s.a.v.s., rekao da vrijedi koliko jedna trećina Kur'ana?

Sura El-Ihlas (Iskrenost).

O vrijednosti ovog poglavlja Božiji Poslanik, s.a.v.s, rekao je:

Tako mi Onog u čijoj je ruci moj život, ono je ravno trećini Kur'ana.

Prevod značenja ove sure glasi:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Reci: “On je Allah – Jedan! (1) Allah je utočište svakom! (2) Nije rodio i rođen nije, (3) i niko Mu ravan nije!”(4)