Kur'anske mudžize
Kur'anske mudžize

Kur'anske mudžize


Allah je prije 14 stoljeća na Zemlju spustio Kur'an, knjigu koja služi kao vodilja ljudima. Cijelo čovječanstvo je pozvano da se pridržava normi koje su propisane u ovoj Knjizi da bi konačno našli svoj spas i oslobođenje. Ova posljednja Božija objava je ujedno i jedina uputa  čovječanstvu od trenutka objavljivanja pa sve do Sudnjeg dana.

Jedinstveni kur'anski stil i izvanredna mudrost koja je sadržana u njemu su nepobitni dokazi da je Kur'an Allahova riječ. Osim toga, postoji i još niz čudotvornih specifičnosti koje dokazuju da je Kur'an objavljen od strane Allaha. Jedna od ovih specifičnosti je činjenica da se u Kur'anu, objavljenom prije 1400 godina, nalaze određene naučne činjenice do kojih smo mogli doći jedino savremenom tehnologijom dvadesetog stoljeća.

Svakako, Kur'an nije naučna knjiga. Međutim, određene naučne činjenice, koje se na jezgrovit i mudar način izlažu u različitim kur'anskim ajetima, čovjek je uspio otkriti tek korištenjem tehnologije XX stoljeća. Ove činjenice, koje nije bilo moguće naučno utvrditi u periodu kada je Kur'an objavljen, još jednom savremenom čovjeku dokazuju da je Kur'an Allahova riječ.

Radi razumijevanja naučnog čuda Kur'ana, potrebno je, prije svega, baciti pogled na naučni nivo vremena u kojem je Kur'an objavljen. U VII stoljeću, kada je Kur'an objavljen, Arapi su gajili bezbroj praznovjerja i neosnovanosti po pitanju naučnih tema. Arapi, koji nisu posjedovali tehnologiju za istraživanje prirode i kosmosa, vjerovali su u legende koje su se prenosile sa generacije na generaciju. Vjerovali su, naprimjer, da se nebo održava na visini, zahvaljujući brdima. Prema ovom vjerovanju, Zemlja je ravna i na svoja dva kraja ima brda. Smatralo se da ova brda, poput stubova, na sebi drže nebeski svod. Dolaskom Kur'ana, međutim, uništena su i sva ova daleko primitivna vjerovanja, a ajetom “Allah je nebesa, vidite ih, bez stubova podigao…”(Ar-Ra'd, 2) okončano je sa njihovim dotadašnjim vjerovanjem da nebesa stoje na brdima. Iznesen je niz saznanja o još mnogim pitanjima koja su tada bila apsolutno nepoznata.

U Kur'anu, koji je objavljen u periodu kada je čovječanstvo raspolagalo veoma malim saznanjima iz oblasti astronomije, fizike ili biologije, sadržani su mnogi ključni podaci o mnogim pitanjima od stvaranja kosmosa do nastanka čovjeka, od sastava atmosfere do ravnoteže koja vlada na Zemlji.

Sada zajedno pogledajmo jedan dio naučnih čuda koja se nalaze u Kur'anu.

 

Izvor: Harun Yahya, Kur'anske mudžize, Bosančica print, Sarajevo, 2001., prijevod: Enver Ibrahimkadić