Lejletu-l-berat
Lejletu-l-berat

Lejletu-l-berat

Prenosi se od hazreti Alija da je Poslanik, a.s., rekao: „Kada nastupi petnaesta noć mjeseca Šabana provedite je u ibadetu, a naredni dan postite. Uistinu, Allah u njoj silazi sa zalaskom sunca na najbliže zemaljsko nebo i pita: ”Traži li neko oprosta, pa da mu oprostim, traži li neko opskrbu, pa da ga opskrbim, ima li neko u belaju ili bolesti, pa da mu to oklonim, ima li neko to, ima li neko to, sve to pojave zore“. (Ibn Madže)

Imam Ahmed, 22096., i imam En-Nesai, 2357 i 2358., u Knjizi o postu, poglavlje: O Vjerovjesnikovom, a.s., postu, bilježe hadis da je Allahov Poslanik, a.s., preko Usame b. Zejda, r.a., podučio i drugoj važnoj specifičnosti i vrijednosti mjeseca Šabana, a to je predočavanje djela. Allahov Posanik, a.s., je to ovako objasnio: “To je mjesec u kome se Gospodaru svih svjetova djela iznose pa volim da se moje djelo iznese dok je postim.” Sličnu predaju od Aiše r.a. bilježi i Ebu-Ja'la.

U Ibni Madžinoj zbirci hadisa zabilježen je hadis od Ebu Musaa el-Eš-‘arija, r.a.,  slijedećeg sadržaja: „Zaista Allah, dž.š., u petnaestoj noći šabana pogleda u svoje robove i oprosti svima osim mušriku i onom ko nosi mržnju prema svom bratu muslimanu.” (Ibn Madže 1390., u Knjizi o namazu poglavlje: O petnaestoj noći ša'bana)

Po mišljenju nekih mufesira početni ajeti Sure Ad-Duhan

1. Ha Mim.

2. Tako Mi Knjige jasne,

3. Mi smo počeli da je u Blagoslovljenoj noći objavljujemo – i Mi, doista, opominjemo –

4. u kojoj se svaki mudri posao riješi

5. po zapovijedi Našoj!

se ustvari odnose na noć Lejletu-l-berat i prenosi se da je Ibni Abbas, r.a., rekao za riječi Uzvišenog Allaha – u kojoj se svaki mudri posao riješi – (4. ajet ove sure) da  se odnose na petnaestu noć mjeseca Šabana.

Navodi se također i hadis kojeg bilježi Ebu Muajim El-Isbahani:

Četiri noći su kao i dani njihovi, a četiri dana su kao i noći njihove. U  njima Allah ispunjava ono što neko od Njega nešto traži, oslobađa robove dajući veliko dobro:

– Lejletul-Kadr i njeno jutro,

– Srednja noć Šabana i njeno jutro,

– Noć Arefata i njeno jutro i

– Noć uoči petka i njeno jutro.

Hazreti Aiša nam prenosi da je Poslanik te noći učio sljedeću dovu: 

Seddžede leke sevadi ve hajali, ve amene bike fuadi, ebuu leke binni'ami ve a'terifu leke biz-zenbi, zalemtu nefsi fa-gfirli innehu la jagfiruz-zunube illa ente, e'uzu birahmetike min nikmetike, ve e'uzu bi-ridake min suhtike, ve e'uzu bike minke, la ahsa senai'alejke ente kema esnejte ala nefsike.

Prijevod:

Moja nutrina i moje misli sedždu Tebi čine, u Tebe vjeruje moje srce (fuad), ja priznajem Tebi blagodati i priznajem svoj grijeh, nepravdu sam sebi učinio pa mi oprosti, jer niko ne može oprostiti grijehe osim Tebe. Utječem se Tvome oprostu od Tvoje kazne, utječem se Tvojoj Milosti od Tvoje osvete, utječem se Tvome zadovoljstvu od Tvoje srdžbe, utječem se Tebi od Tvoje kazne. Ja ne mogu pobrojati slave i zahvale Tebi onako kao što si Ti proslavio Sebe. (Bilježi Buharija, Ahmed i Nesai)

Obratite posebnu pažnju na mubarek noć Lejletu-l-berat kako navode i predaje, činite što više istigfara i nastojte se pripremiti za darove mubarek mjeseca ramazana koji dolazi nakon ovog mjeseca.

 

Izvor: Esad Bajić, dio hutbe „Osobenosti mjeseca ša'bana“, medzlis-konjic.com