Lukavi pauk
Lukavi pauk

Lukavi pauk

Pođe pauk vuku i zatraži od njega na zajam dvjesta novčića. Vuk pristane na to i dade mu novac. Pauk zatim ode leopardu pa i od njega zatraži dvjesta novčića. I ovaj mu dade novac. Pauk ode i lavu pa i od njega zatraži dvjesta novčića. Lav pristane i da mu novac. Pauk ode i lovcu pa i od njega zatraži dvjesta novčića. Lovac mu takođe dade novac. Pauk skupi sav taj novac i odredi dan kada će vratiti dug.

Dođe i taj dan i vuk navrati kod pauka po svoj novac. Pauk mu donese vodu i reče:

– Idi, umij se, a  poslije dođi.

Ali vuk odjednom čuje da ide leopard pa upita pauka:

– Zašto ovamo dolazi leopard?

Pauk mu odgovori da leopard dolazi k njemu. Čuvši to, vuk mu reče da će mu oprostiti dug samo ako mu pauk pokaže put kojim može pobjeći. Pauk mu pokaza put i vuk pobježe.

Dođe leopard po pare, a pauk i njemu najprije reče da se umije. Kad leopard poče da odmotava pojas, ču riku lava i upita:

– Ko to ide?

– Moj prijatelj lav – odgovori pauk.

Leopard se uplaši i reče pauku da će mu oprostiti samo ako mu pokaže put kojim će pobjeći od lava. Pauk mu pokaza put i leopard ode.

Poslije toga dođe i lav po novac. Pauk mu reče:

– Idi najprije da se umiješ.

Samo što je pošao lav da se umije, a ču korake lovca.

– Ko to ide? – upita lav pauka.

– Moj prijatelj lovac. Dolazi mi u goste.

Lav reče da će pauku oprostiti dug samo ako mu pauk pokaže put kako bi izbjegao susret sa lovcem. Pauk mu tad reče da se popne na visoko drvo pored kuće. Lav tako i uradi.

Lovac dođe po pare. Pauk i njemu reče da se najprije umije. Lovac skide šešir, priđe vodi pa odmah u njoj ugleda lavlji lik. Dohvati pušku i opali. Pucanj se razliježe i lav pade na zemlju.

Lovac prodade lavlju kožu, a pauku oprosti dug.

Eto kakav je bio pauk!

 

Izvor: Priče o ljudima i životinjama, izbor za niže razrede osnovne škole, Veselin Masleša, Sarajevo, 1972, str. 39- 41.