Međusobna ljubav i bratstvo (2. dio)
Međusobna ljubav i bratstvo (2. dio)

Međusobna ljubav i bratstvo (2. dio)

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Primjer dva brata kada se sretnu je kao primjer dvije ruke koje peru jedna drugu, a dva mu'mina (vjernika) se nikada nisu susrela, a da Allāh nije okoristio jednog drugim.[1]

O podsticanju na bratstvo u ime Allāha, Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je:

Ko se pobratimi sa bratom u ime Allāha, Allāh ga podigne na deredžu u džennetu koju čovjek ne može doseći ničim drugim od svojih djela.[2]

Od Allāhovog Poslanika, s.a.v.a., preneseno je i ovo:

Za jednu grupu ljudi na Sudnjem danu pripremaju se mjesta oko ‘Arša. Njihova lica sjaje poput punoga mjeseca u mrkloj noći. Oni su mirni dok drugi paniče i strahuju. Oni su Bogu bliski, pri njima nema straha niti se žaloste.

Na to okupljeni upitaše:

„Ko su oni, o Allāhov Poslaniče?“

Poslanik, s.a.v.a., reče:

„Oni su ahbābi (oni koji se međusobno vole) u ime Allāha.”[3]

U drugoj predaji stoji:

Zaista se oko ‘Arša nalaze minberi od svjetlosti na kojima se nalaze ljudi čija odjeća je svjetlost i čija lica su svjetlost. Nisu vjerovjesnici, a niti su šehidi, a zavide im i vjerovjesnici i šehidi.

Na to okupljeni rekoše:

„O Allāhov Poslaniče, opiši nam ih!”

Poslanik, s.a.v.a., reče:

„Oni su ahbābi u ime Allāha;međusobno se druže i posjećuju u ime Allāha.[4]

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Nikada se ne zavole dva čovjeka u ime Allāha, a da Allāhu ne bude draži onaj od njih dvojice pri kome je veća ljubav prema svome drugu.[5]

Zaista će, ukoliko jedan od dvojice, koja se druže i vole u ime Allāha, bude na višem položaju na Onom svijetu, uzdići svoga brata do svog položaja. On će mu se priključiti kao što se priključe djeca svojim roditeljima i članovi porodice jedni drugima, jer bratstvo u ime Allāha je snažno poput krvne veze koja se stiče rođenjem. A Uzvišeni Allāha je rekao:

Onima koji su vjerovali i za kojima su se djeca njihova u vjerovanju povela priključićemo djecu njihovu, a djela njihova nećemo nimalo umanjiti. (Kur'an, Et-Tūr:21)

 

Izvor: El-Kāšānī, El-Meadždžetul-bejā’, III dio, str. 302-304.

Odabrala: prof. Riham Mustafić

Prevod: mr. Aldin Mustafić[1]Hadis prenosi Es-Sulemī u Ādābus-suhbeti i Ed-Dejlemī u Musnedul-Firdewsi preko Enesa kao što je to slučaj u El-Muġnīu.

[2]Hadis bilježi Ibn Ebī Ed-Dunjā u knjizi El-Ihwān od Enesa sa slabim senedom kao što je to slučaj u El-Džāmi'u’-saġīru na sljedeći način: „Nije nikada čovjek našao novoga brata, a da mu Allāh nije povećao deredžu u džennetu.”.

[3]Ovaj hadis prenosi Et-Taberānī kao što je to zabilježeno u Medžme‘uz-zewā’idi, dio 10., str. 277., sa malom razlikom.

[4]Ovaj hadis je zabilježio En-Nesā’ī u knjizi El-Kubrā kao što je zabilježeno u El-Muġnīu i Ahmedovom Musnedu, dio 5., str. 229. Njemu slična predaja je i u El-Mustedreku, dio 4., str. 420.

[5]Ovaj hadis je zabolježioEt-Taberānī u El-Ewsetu kao što je to zabilježeno u Medžme‘uz-zewā’idi, dio 10., str. 276.