Mnogostruka nagrada učaču Kur'ana
Mnogostruka nagrada učaču Kur'ana

Mnogostruka nagrada učaču Kur'ana

Od Ibn Mes'uda, radijallahu ‘anhu, prenosi se sljedeće: „Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao je: ‘Ko prouči jedan harf iz Allahove Knjige ima jedno dobročinstvo (hasene), a dobročinstvo se umnaža deset puta. Ne velim da je Elif Lam Mim jedan harf, nego da je elif jedan harf, lam jedan harf i mim jedan harf!'“[1]

Prema tome, učač Kur'ana za učenje Elif Lam Mim ima 30 dobročinstava, a koliko tek kad prouči više od toga!

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Pristup Kur'anu, priručnik za kiraet, El-Kalem, Sarajevo, 2010, str. 15-16.[1] Et-Tirmizi, 5/161, br. hadisa 2910. Et-Tirmizi kaže da je ovaj hadis hasenun sahihun.