Modal Verbs (Modalni glagoli)
Modal Verbs (Modalni glagoli)

Modal Verbs (Modalni glagoli)

Modalni glagoli su posebna vrsta glagola koja se koristi da bi se izrazila mogućnost, sposobnost, dozvola  i tome slično. Ovim glagolima se, zapravo, izražava govornikov stav prema onome o čemu se govori.

Primjeri:

Mogućnost:  It might rain. – Moglo bi biti kiše.

Sposobnost: I can swim. – Ja mogu plivati.

Dozvola: You may sit down. – Možeš sjesti.

Modali glagoli su:

can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will i would.

Ovi glagoli su posebni u odnosu na druge glagole, budući da se ne ponašaju kao ostali glagoli. Te posebitosti se očituju u sljedećem:

–  modalni glagoli imaju samo jedan oblik, oni ne primaju sufikse –ed, -ing, -s;

   I must go now.  (Ne možete reći: I am musting go now.)

   He can help us. (Ne možete reći: He cans help us.)

–  modalni glagoli se koriste uz osnovni oblik drugih glagola;

   He might come late.

   You may leave if you wish.

   We must finish this on time.

–  upitan oblik se tvori njihovom inverzijom;

   You can fix the car tomorrow.  Can you fix the car  tomorrow?

   We should go there. Should we go there?

–  odričan oblik se dobiva dodavanjem rječice not ili njenog skraćenog oblika – n't;

   She could lift a box. She could not lift a box.

   I thought he would come. I thought he wouldn't come.

Upotreba

1. Modalni glagol can se koristi:

–  da bi se izrazila sposobnost / nesposobost za obavljanje određene radnje;

   He is so strong! He can lift the car!
   I can't come before ten o'clock.
   Can you teach?

–  da se govori o nekoj općenitoj mogućnosti;

   The weather here can get really bad.
   These chairs can be folded.
   Such things can happen.

–  kako bi se izrazila dozvola / zabrana;

   She can borrow my car if she needs it.
   You can't smoke there.
   Can I pay with my credit card?

–  kako bi se izrazio zahtjev, zamolba (u neformalnom razgovoru, dok je „may“ oblik  

   koji se koristi u formalnim prilikama);

   Can you help me with my homework?
   Can you make some tea?
   Can you come here, please?

2. Modalni glagol could se koristi:

–  kao prošli oblik glagola „can“;

   He said he could do that.
   I couldn't remember who she was.

–  da bi se uputila uljudna zamolba;

   Could you open the door, please?
   Could you remind him to call?

 kako bi se izrazila mogućnost („may“ i „might“ izražavaju jaču mogućnost);

   She could be with her aunt.
    It could take you months to find a new job.

3. Modalni glagol may se koristi:

–   da se izrazi mogućnost;

    It may rain.
    You may win the race.

–  kako bi se izrazio zahtjev, zamolba ili izrekla dozvola, zabrana;

   You may sit down.
   May I speak?
   He may not use the car.

4. Modalni glagol might se koristi:

–   kao prošli oblik glagola „may“;

    The weatherman said it might rain.
    They agreed that it might be dangerous.

–  da se izrazi mogućnost (ali nešto slabija nego sa „may“);

   You might pass the exam, but I wouldn't count on it.
   We might fail, but let's not think about it.

   Razliku između upotrebe may i might možemo sagledati kroz sljedeći primjer:

   It may rain today.    (it probably will rain)
   It might rain today. (not sure if it will rain)

   May I go? (expect a yes answer)
   Might I go? (not sure what answer will be)

5. Modalni glagol must se koristi:

–   da se pokaže da se mora nešto uraditi, bilo zbog toga što je to veoma važno, ili zato što je  

    to pravilo;

    You must stop the car when the traffic light turns red.
    He must go now, otherwise he will miss his train.

  da se pokaže da je nešto vrlo logično, ili vjerojatno istinito;

   He left at noon, so he must be there already.
   They must be really rich to live in such a house.

   Must not (ili mustn't) se koristi za izricanje zabrane, na primjer:

   You mustn't smoke here.
   He mustn't talk to his parents like that.

6. Modalni glagol ought to se koristi kako bi se iskazalo što je ispravno učiniti, odnosno što

    bi trebalo činiti, (premda se u ovoj situaciji više upotrebljava glagol „should“), na primjer:

    In her condition, she ought to quit smoking.
    I believe you ought to apologize.

   You ought not to come here every day.

7. Modalni glagol shall se koristi:

–   uz prvo lice jednine i množine kako bi se govorilo o budućnosti;

    I'll never forget you.
    We shall overcome that.

–   uz prvo lice jednine i množine kako bi se postavila pitanja i dale sugestije;

    Shall I close the window?
    What shall we do tonight?
    Let's start, shall we?

8. Modalni glagol should se koristi:

–   kako bi se iskazalo što je ispravno učiniti, odnosno što bi trebalo činiti;

    If he doesn't like that, he should tell it to her.
    If you knew you were going to be so late, you should have called.

–   da bi se pružio savjet ili isti zatražio;

    You should try that sometimes.
    What should I do? Should I tell him the truth?

–   da bi se ukazalo na nešto očekivano ili vrlo vjerojatno istinito;

    Let's return home, dinner should be ready by now.
    We should arrive there by twelve o'clock.

9. Modalni glagol will se koristi:

–   kako bi se govorilo o budućnosti;

    I hope she will pass her exams.
    She won't be happy to hear this.

  kako bi se iskazala namjera i dalo obećanje;

    Leave it, I will do the dishes.
    I won't do that again, I promise.

10. Modalni glagol would se koristi:

–   u neupravnom govoru kao prošli oblik od „will“;

    She said she would handle it herself.
    He said he wouldn't be late.

–   da bi se govorilo o nekim zamišljenim situacijama;

    What would you do if you were a millionaire?
    I wish we'd go away on a holiday.

–   da bi se uputila uljudna zamolba;

    Would you help me, please?
    Would someone please answer the phone?

–   kako bi se uljudno uputio poziv ili ponudilo nešto;

    Would you like a cup of coffee?
    We are going for a walk, would you like to join us?

–   da bi na uljudan način iskazali svoje želje, umjesto glagola want (željeti) i prefer

    (preferirati);

    I would like to come..
    I would hate to miss this opportunity.
   We'd rather go with you.

 

Praktične i korisne vježbe za Modal Verbs možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili, da vidite kako ste datu vježbu trebali odraditi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/verbs/modals-exercises.html