Mravi
Mravi

Mravi

Sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni, i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče:

„O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!“

I on (Sulejman) se nasmija glasno riječima njegovim i reče:

„Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!“ (Neml, 17-19)

Naučna istraživanja potvrdila su postojanje komunikacije među mravima. Pomoću vrlo preciznih minijaturnih mikrofona koje su postavljali u mravinjake, naučnici su mogli zabilježiti jasne tonske signale koji su ustvari bila naređenja mravlje matice njenim mravima radilicama. Kada bi začule signale (glasove), radilice bi odmah podigle svoje prijemne antenice (pipke) i pažljivo slušale naredbe, a zatim krenule na stranu sa koje prijeti vanjska opasnost. Rezultati ovog istraživanja objavljeni su u februarskom broju britanskog časopisa The Times 2009. godine. Podsjetimo da su naprijed citirani kur'anski ajeti objavljeni prije četrnaest vijekova.