Namaz koji hrani i liječi
Namaz koji hrani i liječi

Namaz koji hrani i liječi


Cilj hra­ne, ko­ju uno­si­mo u se­be,  jest da hra­ni i li­je­či, kao što je Hi­po­krat sa­vje­to­vao. Istra­ži­va­nja ­znan­stve­ne li­te­ra­tu­re i prak­ti­čno is­kus­tvo da­ju ohra­bru­ju­će re­zul­ta­te. Re­zul­ta­ti go­vo­re o sve ve­ćoj upot­re­bi Hris­ti­ja­na, lje­ko­vi­tog na­ma­za, ko­ji se pri­pre­ma na slje­de­ći na­čin: 

Tri ju­šne žli­ce si­ro­vog ba­de­ma sa­me­lji­te što sit­ni­je. Do­daj­te dvi­je ju­šne žli­ce mlje­ve­nih la­ne­nih sje­men­ki, jed­nu ju­šnu žli­cu mlje­ve­nih sje­men­ki se­za­ma, po­la ju­šne žli­ce me­da i po­la čaj­ne žli­ce  ci­me­ta.

U na­ve­de­nu smje­su do­da­vaj­te zdra­vu „ži­vu“ vo­du (vo­du iz iz­vo­ra ili ener­gi­zi­ra­nu vo­du) i mi­je­šaj­te dok ne do­bi­je­te na­maz že­lje­ne čvr­sto­će.

Lje­ko­vi­to dje­lo­va­nje na­ma­za

Ba­dem je bio­lo­ški vri­jed­na na­mir­ni­ca – sa­drži  50% ma­sti, 20% bje­la­nče­vi­na i 17% uglji­ko­hi­dra­ta.

U ba­de­mu ima ka­li­ja, fo­sfo­ra i ne­što ma­nje že­lje­za i na­tri­ja. Bo­gat je vi­ta­mi­nom B3(PP) či­ji ne­do­sta­tak iza­zi­va pe­la­gru. Odli­čan je pro­tiv groz­ni­ce, bo­le­sti že­lu­ca i cri­je­va, či­ra na že­lu­cu, žga­ra­vi­ce i is­cr­plje­no­sti.

Lan je jed­no­go­di­šnja bilj­ka, či­ji je plod ima ob­lik ko­ša­ri­ce sa 10 sje­men­ki. Kul­ti­vi­ra se svug­dje. Lan cvje­ta u jed­nom da­hu – sve se de­ša­va u to­ku jed­nog da­na.

Iz sje­me­na la­na se do­bi­va la­ne­no ulje. Ulje se ko­ris­ti za ubla­ža­va­nje po­slje­di­ca vanj­skog zra­če­nja, a iz­nu­tra za pre­ven­ci­ju i li­je­če­nje ate­ro­skle­ro­ze.

Sje­me la­na sa­drži:

  • mas­na ulja u či­ji sa­stav ula­ze gli­ce­ri­di, li­nol­ne, li­no­len­ske, stea­rin­ske ki­se­li­ne itd.
  • bje­la­nče­vi­ne
  • uglji­ko­hi­dra­te
  • or­gan­ske ki­se­li­ne, fer­men­te, gli­ko­zid li­na­ma­rin
  • vi­ta­mi­ne

Unu­tra­šnje ko­ri­šte­nje la­na je dob­ro za cri­je­va – za­to se ko­ris­ti kod upa­le že­lu­ca i cri­je­va.Vo­de­ni ras­tvor la­na po­kri­va sluz­ni­cu že­lu­ca i cri­je­va tan­kim slo­jem slu­zi. Na­bu­bre­no sje­me la­na ima pur­ga­tiv­no svoj­stvo.

Lan šti­ti pro­tiv ra­ka – sa­drži čak 27 spo­je­va, ko­ji ima­ju an­ti­tu­mor­sko dje­lo­va­nje.

Se­zam je bilj­ka ko­ja sa­drži 60% ulja, E vi­ta­min, smo­le i dru­ge ak­tiv­ne spo­je­ve. U kon­ven­cio­nal­noj me­di­ci­ni ko­ris­ti se za li­je­če­nje bo­le­sti ve­za­nih za zgru­ša­va­nje kr­vi.

Se­zam se ko­ris­ti u li­je­če­nju srča­nih obo­lje­nja – se­za­min je lig­nin iz se­za­mo­vog ulja ko­ji sma­nju­je ko­li­či­nu ko­le­ste­ro­la u je­tri i kr­vi.

Se­zam je bo­rac pro­tiv ra­ka – za­drži bilj­ne ki­se­li­ne ko­je ima­ju an­tio­ksi­da­tiv­no dje­lo­va­nje (bo­re se pro­tiv slo­bod­nih ra­di­ka­la, po­se­bi­ce u de­be­lom cri­je­vu).

Ci­met je uku­san za­čin i od­li­čno pri­rod­no sred­stvo za re­gu­li­ra­nje ra­zi­ne še­će­ra u kr­vi. Dje­lu­je na ta­kav na­čin da po­ve­ća­va ni­vo in­zu­li­na u kr­vi, kao i nje­go­vu spo­sob­nost da pre­ra­đu­je glu­ko­zu. Dnev­no je pot­reb­no kon­zu­mi­ra­ti bar 1 kk.

Med sa­drži gro­žđa­ni i vo­ćni še­ćer či­je se mo­le­ku­le kao tak­ve la­ko ugra­đu­ju u or­ga­ni­zam.

Med sa­drži…

  • bje­la­nče­vi­ne
  • ami­no­ki­se­li­ne
  • vi­ta­mi­ne B1, B2, B3, B6, B12, C, A, E
  • mi­ne­ra­le K, P, Mg, Cl ,S ,J ,Fe, Co, Cu, kad­mij, man­gan
  • en­zi­me – ka­ta­la­ze, di­ja­sta­ze, in­ver­ta­ze, li­pa­ze, pe­rok­si­da­ze

Mo­že­mo za­klju­či­ti da je „Hris­ti­jan“ – hra­na ko­ja hra­ni i li­je­či mo­že se sva­ko­dnev­no kon­zu­mi­ra­ti