Natjecanje u dobrim djelima
Natjecanje u dobrim djelima

Natjecanje u dobrim djelima

Zato se natječite ko će više dobra učiniti! (Kur'an, Al-Ma'ida:48)

Hadis

Ebu Zerr, r.a., priča da su se neki siromašni ashabi obratili Božijem Poslaniku, s.a.v.s., sljedećim riječima:

„Božiji Poslaniče, bogati ljudi nas pretekoše i pokupiše sve nagrade; klanjaju kao i mi, poste kao i mi, a od viška svog imetka dijele sadaku i milostinju.“

Alejhisselam im odgovori:

„Pa, zar Bog, dž.š., nije i vama omogućio da milostinju dijelite. Svako “subhanallah” je milostinja, svako “Allahu ekber” je milostinja, svako “elhamdulillah” je milostinja, svako “la ilahe illellah” je milostinja. Narediti nekom da dobra djela radi i to je milostinja. Spriječiti nekog od zlih djela je također milostinja. Pa i kad svojoj strasti na dozvoljen način ugodiš i to je milostinja.“

Na to ashabi rekoše Alejhisselamu:

„Pa zar kad jedan od nas svojoj strasti ugodi i za to nagradu ima?“

Alejhisselam reče:

„Šta mislite kada bi svojoj strasti ugodio na nedozvoljen način, bi li zaslužio kaznu? Tako isto kad čovjek svojoj strasti udovolji na dozvoljen način zaslužuje nagradu.“

Ovaj se vjerodostojni (sahih) hadis nalazi u Muslimovoj zbirci hadisa.

Komentar

Iz ovog se zaključuje da su siromašni drugovi Božijeg Poslanika, s.a.v.s., mislili da je milostinja samo dijeliti novac i materijalno druge pomagati. Stoga im je Alejhisselam rastumačio da i gore navedena djela također spadaju u milostinju.

U jednoj predaji ovog hadisa stoji, da su siromašni opet došli Alejhisselamu i rekli:

„Što si nam Božiji Poslaniče kazao, to su i bogataši čuli, pa i oni isto vrše i rade, pa šta da činimo mi sada?“

Alejhisselam im je na to odgovorio:

„To je Božiji dar koga dijeli kome hoće.“

Iz ovog se razumije da je bogati musliman, ako čini dobra djela, bolji nego siromah koji također čini dobra djela. Kako se vidi, uzvišeni Islam, na svakom koraku potiče muslimane da i u ekonomskom pogledu uvijek budu napredniji, jer je imetak Božiji dar, a svako treba da traži da taj dar dobije, ali uz to da uvijek i ostala dobra djela vrši.

Izvor:

H. Mehmed-ef. Handžić, Es-Sunne’ (41 hadis s prijevodom i komentarom), dvadeset i peti hadis, Sarajevo, 1968, str. 31-32.