Ne ezijeti nikoga! (2. dio)
Ne ezijeti nikoga! (2. dio)

Ne ezijeti nikoga! (2. dio)

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Hoćete li da vas obavijestim o mu'minu? To je onaj od koga su drugi bezbjedni i kome mu'mini povjeravaju sebe i svoje imetke.

Hoćete li da vas obavijestim o muslimanu? To je onaj od čije ruke i jezika su bezbjedni drugi muslimani.

Muhādžir je onaj koji je učini hidžru od loših stvari i ostavi ono šta je Allah zabranio.

Mu'minu je haram da drugom mu'minu nanosi zulum, da ga izda i iznevjeri, da ga ogovara ili da ga odgurne od sebe.[1]

Sa sahih senedom od Hišāma bin Sālima je preneseno da je čuo od Ebū ‘Abdillāha – imāma Eṣ-Ṣadika, mir neka je na njega, kako govori:

Allah, teʻālā, rekao je: „Biće objavljen rat od Mene onome ko bude ezijetio (uznemiravao) Moga roba mu'mina, a biće bezbjedan od Moje srdžbe onaj ko počasti Moga roba mu'mina. Kada na Zemlji, od istoka do zapada, ne bi bilo od Mojih stvorenja osim jedan mu'min sa pravednim imamom, Ja bih, zaista, sa njima bio zadovoljan i ne bi me interesovalo ništa drugo od onoga šta sam stvorio na Zemlji. Svih sedam nebesa i sve zemlje bi bile postojane zbog njih dvojice, a Ja bih im njihov iman učinio besjednikom pored kojeg ne bi imali potrebu za drugim besjednikom niti drugom.” [2]

Sa senedom od El-Mufeḍḍalabin Omera preneseno je da je Ebū ‘Abdillāh – imām Eṣ-Ṣadik, mir neka je na njega,rekao:

Na Kijametski dan začut će se pitanje: „Gdje su oni koji su ezijetili Moje evlije?” Tad će ustati ljudi na čijim licima neće biti meso, pa će biti rečeno: „Ovo su oni koji su ezijetili mu'mine,  pravili im spletke i zamke, inatili im i otežavali im u njihovoj vjeri.” Pa  će biti naređeno da se bace u džehennem. [3]

 

Izvor: ʻallāme El-Kāšānī, Svijetli put, 3. dio, str. 347.

Prevod: Aldin Mustafić[1]El-Kāfī: 2. dio, str. 235. U  knjizi El-Feqīh, str. 575., stoji identičan hadis.

[2]El-Kāfī: 2. dio, str. 350., pod brojem 1.

[3]El-Kāfī: 2. dio, str. 351., pod brojem 2.