Nedaće brišu grijehe
Nedaće brišu grijehe

Nedaće brišu grijehe

Allahov Poslanik, a.s., rekao je: „Vjernika i vjernicu će nedaće pratiti u tijelu, imetku i potomstvu, dok tako ne dođu pred Allaha bez ijednog grijeha.“[1]

Abdullah ibn Mesud, r.a., veli da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Nema vjernika kojeg zadesi neka nedaća, kao što je bolest i slično, a da  mu zbog toga Allah ne ukloni grijehe, kao što drvo uklanja svoje lišće.“[2]

Aiša, r.a., veli da je čula Allahovog Poslanika, a.s., kada je rekao: „Za svaku  nevolju koja zadesi vjernika, pa makar to bio trn koji ga ubode, Allah će upisati jedno dobro djelo ili će mu obrisati jedan grijeh.“[3]

Ebu Seid el-Hudri i Ebu Hurejre, r.a., prenose da su čuli Allahovog Poslanika, a.s.,  kada je rekao: „Svaka tegoba, bolest, tuga ili pak briga koja mori vjernika, bit će otkup od grijeha.“[4]

Imam En-Nevevi, Allah mu se smilovao, veli: „Ovi hadisi sadrže veoma radosnu vijest za sve muslimane, jer nema sata, a da se nekom od njih ne desi nešto od nabrojanog.“[5]

Zbog toga se prenosi da je kadija Šurejh, Allah mu se smilovao, rekao: „Zadesi me neka nedaća pa se na tome Allahu zahvalim četiri puta. Zahvalim se Allahu, jer nije veća nego što jest. Zahvlim se Allahu, jer mi je pomogao da se strpim na tome. Zahvalim Mu se jer me uputio da kažem: Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun (Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo). I zahvalim Mu se jer mi se nedaća nije dogodila u vjeri.“[6]

Lijepo je pjesnik rekao:

Strpi se u svakoj nedaći i izdrži,

i znaj da nijedna nedaća nije trajna.

Strpi se kao što su plemeniti strpljivi,

to je prolazno, od danas do sutra.

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Biseri Vjerovjesnikovih uputa, priručnik za IV razred medrese, s arapskog preveo: Muharem Hrvačić, El-Kalem, Sarajevo, 2012, str. 77-78.[1] Bilježi ga imam Ahmed, 2/287, Et-Tirmizi,br. 2399. On je rekao da je hadis hasen-sahih. Također ga prenosi i El-Buhari u El-Edebu-l-mufred, str. 130.

[2] Bilježi ga Muslim, br. 2571.

[3] Bilježi ga Muslim, br. 2573.

[4] Bilježi ga Muslim, br. 2573.

[5] Šerhu-n-Nevevi ‘ala Sahihi Muslim, 16/129.

[6] Sijer e'alami-n-nubela’, od imama Ez-Zehebija, 4/105 i Nuru-l-iktibasi fi miškati vesijjeti-n-nebijji libni ‘Abbas, od imama Ibn Redžeba el-Hanbelija, str. 102.