O Kur'anu (1)
O Kur'anu (1)

O Kur'anu (1)

Šta je Kur'an?

Na ovo pitanje često čujemo odgovor kako je Kur'an sveta knjiga muslimana. To je tačno, ali želimo li dati podrobniji odgovor, onda bi on glasio ovako:

Kur’an je posljednja Božija objava upućena preko poslanika Muhammeda, a.s., cijelom čovječanstvu.

I upravo tako, Kur'an je Božija objava koja nije upućena samo jednoj skupini ljudi, niti je namijenjena samo jednom vremenu, već je njena vrijednost važeća za sva vremena i za sve ljude.

Kur'an je dostavljan preko meleka Džibrila posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu, a.s., tokom 23 godine njegova poslanstva. U njemu su sadržane upute i opomene svim ljudima, kao i poučna kazivanja o prošlim narodima i događajima.

Na kojem jeziku je objavljen Kur'an?

Kur'an je objavljen na arapskom jeziku, u dijalektu plemena Kurejš.

Sjetimo se da je poslanik Muhammed, a.s., pripadao plemenu Kurejš. Pojavom islama dijalekat plemena Kurejš, na kojem je i objavljen Kur’an, preuzima dominantnu ulogu među svim Arapima. Taj dijalekat je izvojevao pobjedu nad ostalim, ne samo iz vjerskih razloga, već i političkih i ekonomskih, te zbog bogatstva svoga rječnika i dotjeranosti stila. 

Kada je počela objava Kur'ana?

Objavljivanje Kur'ana započeto je u mjesecu ramazanu, u blagoslovljenoj noći Kadr.

Tada je Božiji Poslanik, a.s., imao četrdeset godina.

Kojim ajetima je započeta Objava?

Prvi ajeti upućeni čovjeku od strane Boga bili su:

Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara,

 stvara čovjeka od ugruška!

Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj,

koji poučava peru,

koji čovjeka poučava onome što ne zna.

Ovih pet ajeta kojima je Uzvišeni Bog započeo objavu Kur'ana nalaze se na početku sure El- ‘Alek (Ugrušak).

Koliko je trajala objava Kur'ana i gdje je Kur'an objavljivan?

Kur'an je objavljivan postupno tokom 23 godine, i to 13 godina u Mekki i 10 godina u Medini.

Stoga, u Kur'anu imamo mekkanske i medinske sure, kao i mekkanske i medinske ajete. Sjetimo se, Mekka i Medina su gradovi smještani na Arabljanskom poluotoku, na području današnje Saudijske Arabije. U Mekki se nalazi Kaba, izgrađena još za vrijeme poslanika Ibrahima, a.s., prema kojoj se muslimani čitavog svijeta okreću u svojim molitvama (namazu).