O Kur'anu (6)
O Kur'anu (6)

O Kur'anu (6)

Koja kur'anska sura je najduža?

Najduža kur'anska sura je sura El-Bekara.

Ova sura započinje u prvom džuzu, a završava u trećem. Po redoslijedu El-Bekara je druga sura u Kur'anu, odmah iza sure El-Fatiha. Ima 48 stranica i 286 ajeta. U njoj se nalazi i najduži ajet u Kur'anu, a to je 282. ajet, poznat kao ajetu-d-dejn (ajet o dugu).

Koja kur'anska sura  je najkraća?

Najkraća kur'anska sura je sura El-Kevser.

El-Kevser je 108. sura, prema tome pripada 30. džuzu. Ima svega tri ajeta. Po tri ajeta imaju i sure El-Asr i En-Nasr, ali ajeti sure El-Kevser su kraći.

U kojem ajetu je Muhammed, a.s., oslovljen imenom Ahmed?

Posljednji Božiji Poslanik, Muhammed, s.a.v.s., imenom Ahmed oslovljen je u 6. ajetu sure Es-Saf.

Prevod značenja ovog ajeta glasi:

A kada Isa, sin Merjemin, reče: “O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći” – i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina!”

Za koju kur'ansku suru je Muhammed, s.a.v.s., rekao da mu je draža od svega što Sunce obasjava?

To je sura El-Feth, 48. kur'anska sura.

Hadisi koji o tome govore su:

„Sura El-Feth draža mi je od svega onoga što Sunce obasjava.“ (Buhari, Nesa'i, Tirmizi)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je:

„Noćas mi je objavljena sura koja mi je draža od svega što Sunce obasjava.“

A zatim je proučio:

„Inna fetahna leke fethan mubina…“ (Buhari, Muslim)

Za koju kur'ansku suru je Muhammed, s.a.v.s., rekao da je srce Kur'ana?

To je sura Ja'sin, 36. kur'anska sura.

Hadisi koji o tome govore su:

„Sura Ja'sin je srce Kur'ana i svaki čovjek koji je bude učio želeći zadovoljstvo Uzvišenog Allaha i onaj svijet bit će mu oprošteno. Učite je nad vašim mrtvima!“ (Nesa'i, Ibn Madže, Ibn Hibban)

„Sve ima svoje srce, a srce Kur'ana je sura Ja'sin.“  (Tirmizi)