Objekti nastali iz duhovnosti
Objekti nastali iz duhovnosti

Objekti nastali iz duhovnosti

U islamskoj tradiciji središnje mjesto za duhovna okupljanja je džamija. Pored džamija građene su medrese i tekije za potrebe odgoja i obrazovanja te turbeta i musalle.

Džamije

Allahove džamije grade oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na Pravome putu. (Et-Tevbe,18)

Džamija Kuba je najstarija džamija na svijetu, smještena u okolici Medine u Saudijskoj Arabiji. Prve temelje je postavio poslanik Muhammed za vrijeme Hidžre. Poslanikova džamija u Medini je druga džamija izgrađena u povijesti i jedna od najvećih džamija na svijetu.

Uporedo sa širenjem islama grade se i džamije kao centri vjerskog, moralnog i socijalnog življenja muslimana. Džamije širom svijeta razlikuju se zavisno od kulture podneblja u kome su nastale. Neke od najljepših džamija u BiH nastale su tokom osmanske vladavine pod utjecajem tradicionalne osmanske arhitekture. Najbrojnije su mahalske džamije, a svojom ljepotom najviše privlače potkupolne džamije.

Medrese

Za potrebe širenja znanja uz džamije se podižu medrese u kojima se stiče znanje srednjih i viših škola. Jedna od najstarijih odgojno-obrazovnih institucija u BiH je Gazi Husrev-begova medresa, utemeljena 1537. godine.

Utemeljitelji medresa su bili ugledni i imućni ljudi, učeni pojedinci te vladari, koji su u cilju održavanja kontinuiteta rada medresa uvakufljavali svoju pokretnu i nepokretnu imovinu. Medrese često nose nazive svojih vakifa.

Danas u BiH pored Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu djeluje još pet medresa, a nalaze se u sljedećim gradovima: Tuzla, Travnik, Mostar, Čajangrad i Cazin.

Turbeta

Turbeta su mauzoleji bogatijih i poznatijih ljudi. To su natkriveni, ponekad ograđeni mezari, najčešće smješteni uz džamije. U BiH nakon osmanskog vremena, ostala su mnoga turbeta, kao sjećanje na nečije djelo i postojanje.

U Sarajevu među najpoznatijim turbetima su Gazi Husrev-begovo turbe i Jediler turbe (turbe „Sedam braće“).

Tekije

Tekije su vjerski objekti u kojima se obavljaju razni ibadeti: zikr, namazi, mevludi i sl. Od dana kada je izgrađena prva tekija pa do danas podignuto je više od četrdeset tekija. Pripadale su različitim derviškim redovima. Prvobitno su uz mnoge tekije postojale musafirhane i imareti, što je ukazivalo i na socijalni aspekt uloge tekije i ukupnog učenja islama.

Neke od poznatijih tekija u BiH su tekija na Buni u Blagaju i Hadži Sinanova tekija u Sarajevu.

Musalle

Musalla predstavlja prostrano mjesto opasano zidom sa mihrabom, gdje postoji i uzdignuto mjesto za hatiba. Musalle iz vremena osmanske uprave mogu da se podijele u dvije grupe:

– bajramske musalle, koje su bile namijenjene za zajednički bajram-namaz svih stanovnika jednog grada;

– česmenske musalle, koje su služile pojedincima ili manjim grupama da klanjaju na stanicama duž velikih puteva.

Do danas su u BiH sačuvani ostaci musalla u Pruscu, Zenici i Ljubuškom, a Fatihova musalla u Donjem Kamengradu, izgrađena u XV vijeku, obnovljena je nakon posljednjeg rata i u svom izvornom obliku jedina je sačuvana musalla na Balkanu.