Odgoj djece u islamu
Odgoj djece u islamu

Odgoj djece u islamu

Autor: Nejra Krečo


Odgoj djece je zbog svoje kompleksnosti i zahtjevnosti uvijek aktuelna tema. Moderno društvo je postavilo nove norme i nove zahtjeve u svim segmentima čovjekovog života, a posebno kada se radi o odgoju djece. Obzirom da je odgoj djece zahtjevan a pri tome i vrlo bitan u životu svakog čovjeka, islam je posebnu pažnju obratio upravo na ovu temu.

Kroz uzore koje trebamo da slijedimo, Poslanika s.a.v.a.s., i njegovu porodicu, mir neka je na njih, Allah nam je dao jasne upute i iskazao važnost odgoja djeteta.

Imam Ali mir na njega, o odgoju kaže: Odgoj je savršenstvo čovjeka.

On također kaže: Najvrjednije što očevi ostave svojim sinovima u nasljedstvo jeste odgoj.

Šta je zapravo prema islamskom učenju odgoj djeteta?

Odgajanje djeteta podrazumijeva da mu se osigura sve što je potrebno kako bi bio na putu približavanja Bogu. Čestiti ljudi pri odgajanju svoje djece ih upoznaju sa vjerskim i moralnim načelima, te osiguraju da njihovo dijete bude sposobno da između dvije opcije izabere onu koja ga približava Bogu.

Također jedna od bitnih stvari u odgoju djeteta je i razum.

Imam Ali, mir na nj.,  kaže: Odgoj u čovjeku nalikuje na grane kojima je korijen razum.

Dakle, dijete treba odgajati sa razumom, naučiti ga da ispravno zaključuje, te mu pokazati vrijednost razuma.

Između ostalog vjera nam govori da je ispravan odgoj, koji podrazumijeva očuvanje jednobožačke prirode djeteta, pravo djeteta kod njegovih roditelja. Roditeljima će se djeca pripisivati na ovom svijetu i po dobru i po zlu, a na onom svijetu će biti pitani za odgoj svoje djece.

Cilj ovog članka je da sagleda sve faktore odgoja djeteta. Da razmotrimo sve potrebe koje nam nameće moderno društvo u odgoju djeteta i prikažemo stav islama o tome kao i da uskladimo moderne potrebe sa islamom ukoliko za to postoji mogućnost, te da odbacimo one zahtjeve koje islam strogo zabranjuje, a društvo očekuje. Također jedan od bitnih segmenata rada je objašnjenje važnosti odgoja te obaveze i prava roditelja kao i obaveze i prava djeteta.