Passive Voice (Pasiv – Trpno stanje)
Passive Voice (Pasiv – Trpno stanje)

Passive Voice (Pasiv – Trpno stanje)

Ukoliko je subjekat rečenice ujedno i vršilac radnje tada se ta rečenica nalazi u aktivu. Međutim, kada subjekat rečenice ne vrši radnju, već je „trpi“, odnosno na njemu se radnja vrši, tada za takvu rečenicu kažemo da se nalazi u pasivu.

Upotreba

Ukoliko vršilac radnje nije osobito bitan ili se želi staviti naglasak na objekat ili, pak, na samu radnju, tada se upotrebljava pasivni oblik rečenice.

Na primjer:

Someone stole my watch this morning. (Neko je ukrao moj sat jutros.) – aktiv

My watch was stolen this morning. (Moj sat je ukraden jutros.) – pasiv

Budući da je subjekat u prvoj rečenici nepoznat, a želimo naglasiti radnju koja se desila, u tom slučaju je primjerenije upotrijebiti pasivni oblik rečenice.

Tvorba

Pasivni oblik mogu imati samo prelazni glagoli, odnosno glagoli koji primaju objekat. Ukoliko u rečenici nema objekta, ta rečenica se ne može izraziti u trpnom stanju.

Objekat rečenice u aktivu postaje subjektom rečenice u pasivu.

Pasivni oblik glagola izgleda ovako:

Odgovarajući oblik pomoćnog glagola BE + PAST PARTICIPLE (III kolona nepravilnih glagola ili pravilan glagol +ed)

Da bi znali pravilno izraziti rečenicu u pasivu potrebno je dobro poznavati sva glagolska vremena kako bi sa lahkoćom mogli upotrijebiti odgovarajući oblik pomoćnog glagola „be“. Tako, ako se rečenica u aktivu nalazi u prostom sadašnjem vremenu (The Present Simple Tense) tada će i glagol „be“ biti u istom vremenu.

Oblici pomoćnog glagola „be“, izraženi kroz različita glagolska vremena, prikazani su u tabeli koja slijedi.

Tense

Be

The Present Simple

am/are/is

The Present Continuous

am/are/is being

The Past Simple

was/were

The Past Continuous

was/were being

The Present Perfect

have/has been

The Past Perfect

had been

The Future Simple

will be

The Perfect Continuous glagolska vremena se ne upotrebljavaju u pasivnom obliku.

Pored dobrog poznavanja prošlog participa (Past Participle), potrebno je poznavati još neke promjene koje se dešavaju prilikom prebacivanja aktivne rečenice u pasivnu. Te promjene se tiču zamjenica. Naime, ukoliko je objekat izražen zamjenicom, njen oblik će se promjeniti kada dođe na mjesto subjekta pasivne rečenice.

Na primjer:

We will help them. – aktiv

Them je u ovoj rečenici objekat. We je subjekat, a ukoliko u pasivnom obliku želimo zadržati vršioca radnje, tada se i ovaj oblik zamjenice mora promijeniti.

They wiil be helped by us. – pasiv

Šta se desilo? Them je prešlo u they, a we je smješteno iza rječice by u promijenjenom obliku – us. Vršioca radnje ćemo navesti ako je bitan (iza by), u suprotnom ga možemo izostaviti.

Promjene u zamjenicama prikazane su sljedećom tabelom.

I – me

you – you

he – him

she – her

it – it

we – us

they – them

 

Nekada se dešava da rečenica u aktivu ima dva objekta. U tom slučaju, jedan objekat će postati subjektom pasivne rečenice, a drugi objekat ostaje objekat i u pasivnoj rečenici.

Na primjer:

Your sister gave me a book.

Objekti su: me i a book. Stoga, pasivna rečenica može izgledati ovako:

I was given a book by your sister.

A book was given me by your sister.

Da bi sve naprijed rečeno bilo jasnije i bolje shvaćeno, slijede primjeri aktivne i pasivne rečenice izražene kroz navedena glagolska vremena.

Tense

Active Voice

Passive Voice

The Present Simple

They send a letter.

A letter is sent (by them).

The Present Continuous

They are sending a letter.

A letter is being sent (by them).

The Past Simple

They sent a letter.

A letter was sent (by them).

The Past Continuous

They were sending a letter.

A letter was being sent (by them).

The Present Perfect

They have sent a letter.

A letter has been sent (by them).

The Past Perfect

They had sent a letter.

A letter had been sent (by them).

The Future Simple

They will send a letter.

A letter will be sent (by them).

 

Još jednom ponovimo kako rečenicu u aktivu pretvaramo u rečenicu u pasivu!

  1. Nađemo objekat u aktivnoj rečenici i stavljamo ga na mjesto subjekta.
  2. Posmatramo u kojem glagolskom vremenu se nalazi rečenica u aktivu. U tom glagolskom vremenu upotrijebimo pomoćni glagol „be“, koji stavljamo odmah iza subjekta.
  3. Zatim slijedi prošli particip (III kolona nepravilnih glagola ili pravilan glagol + ed) glavnog glagola.
  4. Ukoliko aktivna rečenica ima još jedan objekat, onda on dolazi poslije glavnog glagola, a potom i ostali dijelovi rečenice, npr. priloške odredbe.
  5. Želimo li naglasiti stvarnog vršioca radnje na kraju rečenice stavljamo „by“ iza kojeg slijedi vršilac radnje (subjekat aktivne rečenice).

5.   

2. i 3.      

1.                    

4.

 

I

finished

    my work 

at about five o'clock.

 

 

My work was finished at about five o'clock by me.

 

Praktične i korisne vježbe za Passive Voice možete naći klikom na sljedeći link. Podsjećamo da na kraju svake vježbe kliknete na Check kako bi provjerili koliko tačno ste uradili vježbu i ukoliko ste negdje pogriješili da vidite kako ste datu vježbu trebali odraditi. Sretno!

http://www.agendaweb.org/verbs/passive-exercises.html