Pitanje je ključ
Pitanje je ključ

Pitanje je ključ

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

Znanje je riznica, a pitanje je njen ključ. Zato pitajte, Allah vam se smilovao, jer će se time okoristiti četiri osobe:

–   onaj koji pita,

–   onaj ko odgovara na pitanje (poučavajući druge),

–   onaj ko sluša i

–   onaj ko voli i poštuje gore spomenute.

(Ebu Nuajm)