Posljedice ogovaranja
Posljedice ogovaranja

Posljedice ogovaranja

Autor: Hakija Kanurić

Gibet, kao i svi drugi grijesi, ima negativne posljedice na ovom i na budućem svijetu, a odražavaju se na pojedinca i na zajednicu.

Od posljedica gibeta na ovom svijetu je poremećaj odnosa, međusobna mržnja, svađa i raskol, a to znači slabost i nemoć, kao što je Milostivi Allah rekao: I ne prepirite se da ne biste klonuli. (El-Enfal, 46)

Na budućem svijetu ogovaranje uzrokuje veliku propast, jer onaj ko ogovara vrijeđa druge zbog čega će ostati bez sevapa i na njega će se natovariti grijesi onih koje je ogovarao.

Rekao je Resulullah: „Znate li ko je uistinu propao? Rekli su: „Propao je kod nas onaj ko nema novca niti imetka!“ Rekao je: „Propao je iz mog ummeta onaj ko dođe na Sudnji dan sa namazom, postom i zekatom, ali je uvrijedio ovog, okaljao onog, jeo imetak drugog, prolio krv ovog i udario onog. Svakom od njih dat će se dio njegovih sevapa, pa ako nestane dobrih djela prije nego podmiri dug uzet će se od njihovih grijeha pa će se natovariti na njega, a zatim će se on baciti u vatru!“ (Muslim, br. 6744)

Lijek je:

– da ne slušamo ogovaranje i ne odobravamo ga svojim prisustvom i šutnjom;

– da branimo čast odsutnog vjernika, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to podsticao riječima: „Ko odbrani čast svog brata Allah će otkloniti vatru od njega na Sudnjem danu!“ (Ahmed, br. 27575, Tirmizi, br. 1931, hadis je hasen);

– da provjeravamo vijesti i budemo suzdržani u prenošenju istih;

– i na kraju, da budemo svjesni da sve što izgovorimo ostaje zapisano: „On ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije.“ (Kaf, 18)

Nakon što smo definisali ogovaranje, shvatili šta šerijat o njemu kaže, ukazali na njegove uzroke i posljedice, ostaje na nama obaveza da savjetujemo i opominjemo, kao što je rekao Uzvišeni Allah: I nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti. (Ez-Zarijat, 55)

Uzvišeni Allah najbolje zna, i neka su salavati i selami na Allahovog miljenika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji njegovu uputu slijede.

 

Izvor: preporod.com